Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2020

(tuhatta euroa) 

2020 2019
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 109 182 120 929
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 386 417
  Maksut liiketoiminnan kuluista -88 733 -99 107
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 20 835 22 239
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 305 -1 308
  Saadut korot liiketoiminnasta 79 71
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1 867 2 565
  Maksetut verot -3 520 -3 508
Liiketoiminnan rahavirta  17 956 20 059
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 075 -17 141
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 348 2 771
  Investoinnit sijoituksiin -295 -937
Investointien rahavirta  -16 022 -15 307
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaiset lainasaamiset 0 -100
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 000 3 000
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 222 -8 222
  Maksetut osingot -9 600 -8 499
  Liittymismaksujen lisäys 1 392 1 171
Rahoituksen rahavirta  -3 431 -12 651
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -1 497 -7 899
Rahavarat 1.1. 11 072 18 971
Rahavarat 31.12. 9 575 11 072
-1 497 -7 899