Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.2020

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2020 2019
Liikevaihto 1 61 990 72 254
Liiketoiminnan muut tuotot 2 452 603
Materiaalit ja palvelut 3 -56 944 -64 204
Henkilöstökulut 4 -2 749 -2 796
Poistot ja arvonalentumiset 5 -340 -495
Liiketoiminnan muut kulut -3 683 -3 896
Liikevoitto -1 274 1 467
Rahoitustuotot ja -kulut 6 2 134 1 109
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 860 2 576
Tilinpäätössiirrot 7 14 000 16 000
Tuloverot 8 -2 437 -3 379
Tilikauden voitto   12 423 15 197