Emoyhtiön tase

Emoyhtiön tase 31.12.2020

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA Liitetieto nro 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10
   Aineettomat oikeudet 99 209
   Muut pitkävaikutteiset menot 16 18
   Ennakkomaksut  1 467 1 582 812 1 040
Aineelliset hyödykkeet 11
   Maa- ja vesialueet 237 237
   Rakennukset ja rakennelmat 889 1 046
   Koneet ja kalusto 108 1 234 125 1 408
Sijoitukset 12
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 492 6 492
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 62 946 63 469
   Muut osakkeet ja osuudet 11 455 80 892 11 455 81 415
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 13
Pitkäaikaiset
   Muut pitkäaikaiset saamiset 6 861 7 353
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 10 173 10 528
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 384 329
   Saamiset omistusyhteysyrityksilltä 19 14
   Muut saamiset 5 187 84
   Siirtosaamiset 2 094 22 857 86 11 041
Rahat ja pankkisaamiset 2 489   3 375
  115 915   105 632
             
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 230 230
Ylikurssirahasto 19 015 19 015
Muut rahastot  
   Vararahasto 284 284
   Käyttörahasto 14 123 8 526
Tilikauden voitto 12 423 46 075 15 197 43 252
   
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 16
   Lainat rahoituslaitoksilta 43 500 47 611
   Velat saman konsernin yrityksille 16 000 59 500 3 000 50 611
Lyhytaikainen  17
   Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
   Saadut ennakot 67 1 876
   Ostovelat 3 550 2 505
   Velat omistusyhteysyrityksille 1 293 2 029
   Muut velat 810 642
   Siirtovelat 507 10 339 606 11 769
  115 915   105 632