Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiön rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2020

(tuhatta euroa)

2020 2019
Liiketoiminnan rahavirta:
  Myynnistä saadut maksut 62 591 73 541
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 441 470
  Maksut liiketoiminnan kuluista -70 049 -81 053
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -7 017 -7 041
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -714 -667
  Saadut korot liiketoiminnasta 115 111
  Saadut osingot liiketoiminnasta 1 777 1 665
  Maksetut verot -3 500 -3 253
  Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja -9 339 -9 185
  Liiketoiminnan tilinpäätössiirroista johtuva rahavirta  14 000 16 000
Liiketoiminnan rahavirta 4 661 6 815
Investointien rahavirta:
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -726 -700
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 848 2 751
  Investoinnit sijoituksiin -295 -937
Investointien rahavirta  -173 1 113
Rahoituksen rahavirta:
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys 13 000 3 000
  Lyhytaikainen konsernisaaminen/konsernivelka -5 503 -349
  Lyhytaikaisten konsernisaamisten palautuminen 349 -5 130
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 111 -4 111
  Maksetut osingot ja muu voitonjako -9 600 -8 499
Rahoituksen rahavirta  -5 866 -15 088
Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) -1 378 -7 160
Rahavarat 1.1. 10 728 17 888
Rahavarat 31.12. 9 350 10 728
-1 378 -7 160