Tilinpäätöksen liitetiedot

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Kymenlaakson Sähkö Oy, Yhdystie 7, 47200 Elimäki.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muodostamasta konsernista koko tilikaudelta. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy, Enerva Oy ja Kaakon Alueverkko Oy.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot käsitellään konserniaktiivana tai konsernireservinä ja ne kohdistetaan sekä tuloutetaan suunnitelman mukaan.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja sisäinen kate on eliminoitu.

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla lukuun ottamatta maa-alueita, joihin sisältyy konsernilla 113 126,02 euron ja emoyhtiöllä 34 263,25 euron suuruinen arvonkorotus. Arvonkorotusten perusteet ovat edelleen voimassa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Liikearvon taloudellinen pitoaika on 20 vuotta, koska liikearvo kohdistuu toiminnan luonteen mukaisiin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja verkkotoimintaan liittyvään pitkäaikaiseen tulon muodostukseen.

Poistoajat ovat:     
Aineettomat oikeudet     
  Atk-ohjelmat  3−5   vuotta
  Johtoaluekorvaukset  10−20  vuotta 
Liikearvo  20  vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot  10−20  vuotta 
Rakennukset ja rakennelmat  5−33  vuotta 
Siirto- ja jakeluverkosto  10−25  vuotta 
Mittauslaitteet  10  vuotta 
Koneet ja kalusto   5−10  vuotta 

Korkojohdannaiset

Konserni suojautuu markkinakorkojen muutoksilta korkojohdannaissopimusten avulla. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan konsernin rahalaitoslainojen ja korollisten leasingvastuiden vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Voimassa olevien sopimusten maturiteetti on yhtiöllä pisimmillään yhdeksän (konsernilla yhdeksän) vuotta. Korko määritellään kolmen ja kuuden kuukauden välein. Konsernin rahoituspolitiikan mukaan 0–60 prosenttia yhtiön lainarahoituksen pääomasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisilla. Samaa suojaustavoitetta on sovellettu myös leasingrahoitukseen. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Korkojohdannaissopimusten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19).

Sähköjohdannaiset

Sähkön myyntiä ja tuotantoa suojataan sähköjohdannaisilla. Niillä suojaudutaan sähkön markkinahintavaihteluiden aiheuttamilta tulosvaikutuksilta. Sähköjohdannaiskauppaa käydään hyödykejohdannaispörsseissä ja OTC-markkinoilla termiineillä, futuureilla sekä optioilla. Riskikäsikirjassa kuvattu suojausstrategia kattaa useita vuosia riskinottovaltuuksien puitteissa ja sitä arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa. 

Yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähköjohdannaisten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Realisoitumattomat arvonmuutokset esitetään liitetiedoissa (kohta 19). Futuurien käyvän arvon muutos kirjataan taseeseen.

Eläkkeiden kirjaaminen

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Poistoeron ja arvonkorotusten laskennallinen verovelka on laskettu voimassa olevalla verokannalla.

Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen (30.1.2007) mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa kuvatut rahavarat sisältävät rahaksi tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset. Liiketoiminnan rahavirta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen. Koroista ja muista rahoituskuluista aiheutuneet maksut olivat yhteensä 713 952,61 euroa (2019: 666 797,11 euroa).

Tuloslaskelman liitetiedot

(tuhatta euroa)

Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
1 Liikevaihto toimialoittain
Energialiiketoiminta 56 640 66 910 60 958 71 242
Verkkoliiketoiminta 51 285 52 804 0 0
Muu myynti 3 2 1 032 1 012
Yhteensä   107 928 119 717 61 990 72 254
2 Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot 353 342 405 394
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 222 134 134 169
Muut tuotot 34 76 -87 40
Yhteensä   608 551 452 603
3 Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana 62 403 70 008 55 692 62 831
Ulkopuoliset palvelut 7 551 7 316 1 252 1 373
Materiaalit ja palvelut yhteensä 69 953 77 324 56 944 64 204
 
4 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä 59 59 42 42
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 433 3 486 2 338 2 337
Eläkekulut 540 708 371 420
Muut henkilösivukulut 60 57 40 39
Yhteensä   4 033 4 251 2 749 2 796
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 342 377
Hallituksen jäsenet 96 94 96 94
Hallintoneuvoston jäsenet 26 26 26 26
5 Poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineettomista oikeuksista 536 719 134 285
Poistot liikearvosta 1 216 1 216 0 0
Poistot pitkävaikutteisista menoista 221 141 2 2
Poistot rakennuksista ja rakennelmista 206 214 157 158
Poistot siirto- ja jakeluverkosta 9 260 8 559 0 0
Poistot koneista ja kalustosta 117 151 48 50
Yhteensä   11 556 11 000 340 495
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 27 22 17 15
Muut palvelut 27 22 17 22
Yhteensä 53 44 34 36
6 Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Osinkotuotot
   Omistusyhteysyrityksiltä 1 049 170
   Osinkotuotot muilta 1 686 1 495 1 686 1 495
Osinkotuotot yhteensä 1 686 1 495 2 735 1 665
Muut korko- ja rahoitustuotot
   Muilta 79 71 78 70
   Saman konsernin yrityksiltä     37 41
79 71 115 111
Korkokulut ja muut rahoituskulut
   Saman konsernin yrityksille 109 56
   Muille 1 304 1 310 607 611
Korkokulut yhteensä 1 304 1 310 716 667
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 461 256 2 134 1 109
7 Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
   Aineettomat oikeudet 26 -173
   Muut pitkävaikutteiset menot -6 4
   Rakennukset ja rakennelmat 9 127
   Koneet ja kalusto -29 42
Yhteensä 0 0
Konserniavustus 14 000 16 000
Tilinpäätössiirrot yhteensä 14 000 16 000
8 Tuloverot
Tuloverot konserniavustuksesta -2 820 -3 200
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2 471 -3 636 383 -179
 Laskennallisen verovelan/ -saamisen muutos -327 -497    
Yhteensä -2 798 -4 132 -2 437 -3 379

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
10

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

   Hankintameno 1.1.

13 829 13 531 4 606 4 516

   Lisäykset

591 299 23 90

   Vähennykset

-694 0 0 0

    Hankintameno 31.12.

13 727 13 829 4 629 4 606

   Kertyneet poistot 1.1.

-12 023 -11 304 -4 397 -4 111

   Vähennysten kertyneet         poistot

487 0 0 0

   Tilikauden poistot

-536 -719 -134 -285

   Kirjanpitoarvo 31.12.

1 655 1 807 99 209

Liikearvo

   Hankintameno 1.1.

31 526 31 526 7 196 7 196

   Hankintameno 31.12.

31 526 31 526 7 196 7 196

   Kertyneet poistot 1.1.

-27 574 -26 358 -7 196 -7 196

   Tilikauden poistot

-1 216 -1 216 0 0

   Kirjanpitoarvo 31.12.

2 736 3 953 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot

   Hankintameno 1.1.

1 891 1 298 118 125

   Lisäykset

600 600 0 0

   Vähennykset

0 -7 0 -7

   Hankintameno 31.12.

2 491 1 891 118 118

   Kertyneet poistot 1.1.

-454 -313 -100 -98
 

    Tilikauden poistot

 -221   -141     -2    -2

   Kirjanpitoarvo 31.12.

1 816 1 437 16 18

Ennakkomaksut

   Hankintameno 1.1.

849 260 812 260

   Lisäykset

782 589 655 552

   Hankintameno 31.12.

1 630 849 1 467 812

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

   Hankintameno 1.1.

48 095 46 615 12 732 12 097

   Lisäykset

1 973 1 488 678 642

   Vähennykset

-694 -7 0 -7

   Hankintameno 31.12.

49 374 48 095 13 410 12 732

   Kertyneet poistot 1.1.

-40 050 -37 974 -11 692 -11 405

   Vähennysten kertyneet poistot

487 0 0 0

   Tilikauden poistot

-1 973 -2 076 -136 -287

   Kirjanpitoarvo 31.12.

7 838 8 045 1 582 1 040
11

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

   Hankintameno 1.1.

682 752 203 272

   Lisäykset

14 0 0 0

   Vähennykset

-26 -70 0 -70

   Arvonkorotukset 1.1.

113 113 34 34

   Kirjanpitoarvo 31.12.

783 795 237 237

Rakennukset ja rakennelmat

   Hankintameno 1.1.

5 049 5 119 3 985 4 054

   Vähennykset

-613 -70 0 -70

   Hankintameno 31.12.

4 436 5 049 3 985 3 985

   Kertyneet poistot 1.1.

-3 877 -3 756 -2 938 -2 851

   Vähennysten kertyneet       poistot

516 70 0 70

   Tilikauden poistot

-182 -191 -157 -158

   Kirjanpitoarvo 31.12.

893 1 172 889 1 046

Siirto- ja jakeluverkko

  Hankintameno 1.1.

219 665 204 233 0 0

  Lisäykset

17 165 16 144 0 0

  Vähennykset

-1 049 -712 0 0

  Hankintameno 31.12.

235 781 219 665 0 0

  Kertyneet poistot 1.1.

-90 366 -82 494 0 0

  Vähennysten kertyneet      poistot

1 041 712 0 0

   Tilikauden poistot

-9 284 -8 584 0 0

   Kirjanpitoarvo 31.12.

137 172 129 299 0 0

Koneet ja kalusto

   Hankintameno 1.1.

4 482 4 447 941 940

   Lisäykset

62 134 48 58

   Vähennykset

-220 -98 -88 -57

   Hankintameno 31.12.

4 324 4 482 901 941

   Kertyneet poistot 1.1.

-4 176 -4 078 -816 -802

   Vähennysten kertyneet poistot

165 51 70 37

   Tilikauden poistot

-117 -149 -48 -50

   Kirjanpitoarvo 31.12.

197 306 108 125

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1.

4 598 5 223 0 0

Muutos 

-2 138 -625 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 460 4 598 0 0
                     
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 

   Hankintameno 1.1.

234 476 219 773 5 128 5 267

   Lisäykset

17 240 15 653 48 58

   Vähennykset

-4 046 -950 -88 -197

   Hankintameno 31.12.

247 670 234 476 5 088 5 128

   Kertyneet poistot 1.1.

-98 419 -90 328 -3 754 -3 652

   Vähennysten kertyneet poistot

1 722 833 70 107

   Tilikauden poistot

-9 583 -8 924 -205 -208

   Arvonkorotukset

113 113 34 34

   Kirjanpitoarvo 31.12.

141 504 136 171 1 234 1 408
12

Sijoitukset

Osakkeet saman konsernin yrityksissä

   Hankintameno 1.1.

6 492 6 492

   Kirjanpitoarvo 31.12.

6 492 6 492
                     
Osakkeet omistusyhteysyrityksissä 

   Hankintameno 1.1.

68 369 68 690 63 469 65 660

   Lisäykset

1 078 2 199 295 328

   Vähennykset

-818 -2 520 -818 -2 520

   Kirjanpitoarvo 31.12.

68 630 68 369 62 946 63 469

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

   Hankintameno 1.1.

0 0 0 0

   Lisäykset

100 0 0 0

   Kirjanpitoarvo 31.12.

100 0 0 0

Muut osakkeet ja osuudet

   Hankintameno 1.1.

11 457 10 848 11 455 10 846

   Lisäykset

0 609 0 609

   Vähennykset

0 0 0 0

   Kirjanpitoarvo 31.12.

11 457 11 457 11 455 11 455

Sijoitukset yhteensä

   Hankintameno 1.1.

79 826 79 538 81 415 82 998

   Lisäykset

1 178 2 809 295 937

   Vähennykset

-818 -2 520 -818 -2 520

   Kirjanpitoarvo 31.12.

80 187 79 826 80 892 81 415
                     
  Omistukset muissa yrityksissä 
Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus% Omistusosuus%

Konserniyritykset

Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kotka

100,0 100,0 100,0 100,0

Osakkuusyritykset

Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila

45,0 45,0 45,0 45,0

Kymppivoima Oy, Helsinki

32,3 32,3 32,3 32,2

Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki

25,0 25,0 25,0 25,0

Kymppivoima Hydro Oy, Helsinki

20,1 20,1 20,1 20,1

Elvera Oy, Mikkeli

23,7 23,7 23,7 23,7

Kaakon Alueverkko Oy, Hamina

50,0 50,0

Enerva Oy, Mikkeli

20,0 20,0
Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
13

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

   Myyntisaamiset

-119 -20

   Muut lyhytaikaiset saamiset

5 503 349

   Yhteensä

5 384 329
   

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

   Myyntisaamiset

47 36 19 14

   Yhteensä

47 36 19 14

Muut saamiset

   Ennakkomaksut

5 187 84 5 187 84
   

Siirtosaamisten olennaiset erät

   Sähkön hankinta

0 1 0 1

   Korkojaksotukset

0 0 0 0

   Henkilöstökulujaksotukset

16 15 11 10

   Tuloverot

1 069 6 1 069 6

   Osinkosaaminen

958 0 958 0

   Muut

59 79 55 69

   Siirtosaamiset yhteensä

2 103 101 2 094 86
 
14

Oma pääoma

   Sidottu omapääoma

   Osakepääoma 1.1.

230 230 230 230

   Osakepääoma 31.12.

230 230 230 230
   

   Ylikurssirahasto 1.1.

19 015 19 015 19 015 19 015

   Ylikurssirahasto 31.12.

19 015 19 015 19 015 19 015
   

   Vararahasto 1.1.

284 284 284 284

   Vararahasto 31.12.

284 284 284 284

   Sidottu omapääoma yhteensä

19 529 19 529 19 529 19 529

   Vapaa omapääoma

   

   Käyttörahasto 1.1.

8 526 2 088 8 526 2 088

   Voittovarojen siirto

5 596 6 438 5 596 6 438

   Käyttörahasto 31.12.

14 123 8 526 14 123 8 526

   Edellisten tilikausien voitto

46 305 42 186 15 197 14 937

   Siirto käyttörahastoon

-5 596 -6 438 -5 596 -6 438

   Osingonjako

-9 600 -8 499 -9 600 -8 499
31 108 27 249 0 0

   Tilikauden voitto

14 543 19 056 12 423 15 197

   Vapaa omapääoma yhteensä

59 774 54 831 26 546 23 723

   Oma pääoma yhteensä

79 303 74 360 46 075 43 252

   Konsenissa kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus 20 396 568,36 euroa.

   

Laskelma emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta 31.12.

   Käyttörahasto

14 123 8 526

   Tilikauden voitto

12 423 15 197

   Yhteensä

26 546 23 723
15

Tilinpäätössiirtojen kertymä

   Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.

Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
16

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille

   Laina saman konsernin yritykseltä

16 000 3 000

Muut velat

   Sähköliittymismaksut

71 990 70 596
17

Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat omistusyhteysyrityksille

   Ostovelat 

3 700 3 737 1 293 2 029

   Yhteensä

3 700 3 737 1 293 2 355

Siirtovelkojen olennaiset erät

   Myynnin jaksotus

0 49 0 19
   Henkilöstökulujaksotukset 669    756    444    508 

   Lainojen korot

139 137 53 53

   Ostojen jaksotus

0 0 0 0

  Tuloverot

16 2 0 0

   Seb leasing

183 332 0 0

   Muut

132 58 10 24

   Yhteensä

  1 141 1 335 507 606

Muut liitetiedot

Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
18 Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo
   Annetut yrityskiinnitykset 8 000 8 000 3 000 3 000
Yhtiön voimassaolevien yrityskiinnitysten kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta yhtiön hallussa on 42 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 3 miljoonaa euroa. Konsernin voimassaolevien yrityskiinnitysten määrä on 115 miljoonaa euroa, josta konsernin hallussa on 107 miljoonaa euroa ja rahalaitosten hallussa on 8 miljoonaa euroa.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
   Vuokranmaksun vakuudet 137 136 137 136
   Muut vakuudet 9 9 9 9
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
   Takauksen kokonaismäärä 49 611 40 722
   Lainapääoma 49 611 40 722
Muiden puolesta annetut vakuudet
   Takaussitoumusten enimmäismäärä 3 338 3 338 3 338 3 338
19 Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Korkojohdannaiset
   Sopimusten nimellisarvo 96 267 100 281 48 167 49 833
   Sopimusten käypä arvo -4 272 -2 938 -1 485 -946
Koronvaihtosopimukset suojaavat vaihtuvakorkoisia lainoja ja ne erääntyvät seuraavasti:
2021      
2022 36 171 39 551 22 167 23 833
2023 5 000 5 000
2024      
2025 10 000 10 000 10 000 10 000
Yli viisi vuotta 45 096 45 730 16 000 16 000
Yhteensä 96 267 100 281 48 167 49 833
Sähköjohdannaiset
Konserni Emoyhtiö
2020 2020
Määrä, GWh Määrä, GWh
alle 1 v yli 1 v Yhteensä alle 1 v yli 1 v Yhteensä
Ostettu 1 068 527 1 595 1 068 527 1 595
Myyty 210 70 280 210   70   280
Yhteensä 858 457 1 314 858 457 1 314
Käypä arvo, 1 000 euroa Käypä arvo, 1 000 euroa
alle 1 v yli 1 v Yhteensä alle 1 v yli 1 v Yhteensä
Ostettu -348 -715 -1 063 -348 -715 -1 063
Myyty -2 243 -504 -2 746   -2 243   -504   -2 746
Yhteensä -2 591 -1 219 -3 809 -2 591 -1 219 -3 809
Sähköjohdannaisten ostoihin 2020 sisältyy OTC-markkinoilta ostettuja sähköoptioita 74 GWh. Sopimuksista maksettu preemio on yhteensä 112 723,20 euroa, josta on kirjaamatta kuluksi 85 363,20 euroa.
Käypä arvo kassavirtana 1 000 euroa Käypä arvo kassavirtana 1 000 euroa
Kertynyt kassavirta, saaminen -3 676 Kertynyt kassavirta, saaminen -3 676
Tuleva kassavirta -133 Tuleva kassavirta -133
Käypä arvo -3 809 Käypä arvo  -3 809
Konserni Emoyhtiö
2019 2019
Määrä, GWh Määrä, GWh
alle 1 v yli 1 v Yhteensä alle 1 v yli 1 v Yhteensä
Ostettu 1 069 541 1 610 1 069 541 1 610
Myyty 334 166 500 334   166   500
Yhteensä 735 374 1 109 735 374 1 109
Käypä arvo, 1 000 euroa Käypä arvo, 1 000 euroa
alle 1 v yli 1 v Yhteensä alle 1 v yli 1 v Yhteensä
Ostettu 59 731 790 59 731 790
Myyty -474 -237 -711 -474   -237   -711
Yhteensä -415 494 79 -415 494 79
Sähköjohdannaisten ostoihin 2019 sisältyy OTC-markkinoilta ostettuja sähköoptioita 84 GWh. Sopimuksista maksettu preemio on yhteensä 83 781,00 euroa, joka on kokonaan kirjaamatta kuluksi.
Käypä arvo kassavirtana 1 000 euroa Käypä arvo kassavirtana 1 000 euroa
Kertynyt kassavirta, velka 11 Kertynyt kassavirta, velka 11
Tuleva kassavirta 68 Tuleva kassavirta 68
Käypä arvo 79 Käypä arvo  79
Arvonlisäveron tarkistusvastuu kiinteistöinvestoinneista
Yhtiöt ovat velvollisia tarkistamaan 2012–2020 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistuskauden aikana. Konsernin vastuun määrä on 60 361,16 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027. Yhtiön vastuun määrä on 60 361,16 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027.
Muut vastuusitoumukset
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 6 ja 13 vuoden pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Vuokra-ajat alkoivat 1.5.2015, ja ne voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ensimmäisen kerran 30.4.2021 ja 31.12.2027. Kuukausivuokrat ovat      21 568,46 ja 17 563,94 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on 31.12.2020 tilinpäätöksessä yhteensä 1 464 612,56 euroa. 
Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 195 337 195 337
Myöhemmin maksettavat 1 270 1 380 1 270 1 380
Yhteensä 1 465 1 717 1 465 1 717
Vuokravastuut eivät sisällä arvonlisäveroa.
20 Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.
Konserni Emoyhtiö
2020 2019 2020 2019
 21 Tuloveroja koskevat liitetiedot   
Laskennalliset verovelat
   Arvonkorotuksesta 7 7
Laskennalliset verovelat yhteensä 7 7
Emoyhtiön laskennallisia veroja ei ole kirjattu kirjanpitoon.
Konsernin laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
   Sisäisestä katteesta 2 735 2 862
Laskennalliset verovelat
   Tilinpäätössiirroista 9 436 9 236
   Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 23 23
   Yhteensä 9 458 9 258