Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma 

1.1.–31.12.2020 

(tuhatta euroa)

2020 2019
Liikevaihto 60 958 71 242
Liiketoiminnan muut tuotot
    Muut liiketoiminnan muut tuotot 0 0 1 1
Materiaalit ja palvelut
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
     Ostot tilikauden aikana -55 692 -62 831
     Ulkopuoliset palvelut -1 252 -56 944 -1 373 -64 204
Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot -1 547 -1 486
   Henkilösivukulut
     Eläkekulut -239 -264
     Muut henkilösivukulut -29 -1 815 -23 -1 773
Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot
     Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -56 -56 -193 -193
Liiketoiminnan muut kulut
   Vuokrakulut -26 -24
   Sisäiset kulut -170 -1 565
   Muut liiketoiminnan muut kulut -2 895 -3 092 -1 645 -3 234
Liikevoitto -949 1 839
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
   Muilta 1 686 1 494
Muut korko- ja rahoitustuotot
   Muilta 0 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut
   Saman konsernin yrityksille -27 -31
   Muille -378 1 281 -383 1 081
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 332 2 920
Tilinpäätössiirrot
   Poistoeron muutos
      Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 9 -152
   Konserniavustus 14 000 14 009 16 000 15 848
Tuloverot -2 531 -3 455
Tilikauden voitto 11 810 15 313