Muun sähköliiketoiminnan tase

Muun sähköliiketoiminnan tase 31.12.2020

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
   Muut aineettomat hyödykkeet 35 60
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 467 1 502 812 872
Aineelliset hyödykkeet
   Muut aineelliset hyödykkeet 64 64 24 24
Sijoitukset 67 488 68 011
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset
    Pitkäaikaiset saamiset
       Muut saamiset 6 861 7 353
    Lyhytaikaiset saamiset
      Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä -79 112
      Myyntisaamiset  10 210 10 541
      Muut saamiset 5 187 84
      Siirtosaamiset 33 15 351 31 10 768
91 266 87 029
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Muut rahastot -5 648 -11 361
Tilikauden voitto 11 810 6 261 15 313 4 052
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
   Muut velat  18 500 18 500 22 611 22 611
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
   Muu sisäinen koroton vieras pääoma 57 786 49 051
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
   Muut velat 4 111 4 111 4 111 4 111
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
   Saadut ennakot 0 1 815
   Ostovelat  3 562 4 416
   Siirtovelat  254 318
   Muut velat 792 4 608 655 7 203
91 266 87 029