Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma  1.1.–31.12.2020

(tuhatta euroa)

2020 2019
Liikevaihto 51 312 52 834
Liiketoiminnan muut tuotot 253 48
Materiaalit ja palvelut -15 575 -15 670
Henkilöstökulut -1 284 -1 455
Poistot ja arvonalentumiset -11 849 -11 138
Liiketoiminnan muut kulut -7 259 -6 725
Liikevoitto  15 598 17 894
Rahoitustuotot ja -kulut -533 216
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15 064 18 111
Tilinpäätössiirrot -15 000 -17 850
Tuloverot -34 -256
Tilikauden voitto  30 4