Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tase 31.12.2020

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet 1 556 1 597
   Liikearvo 2 736 3 953
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 801 1 420
   Ennakkomaksut  164 6 258 37 7 007
   
Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet 546 558
   Rakennukset ja rakennelmat 4 126
   Siirto- ja jakeluverkosto 150 848 143 608
   Koneet ja kalusto 89 182
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 460 153 946 4 598 149 071
   
Sijoitukset
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 100 0
   Muut osakkeet ja osuudet 2 105 2 5
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 15 475 16 402
   Siirtosaamiset 9 15 484 15 16 416
Pitkäaikainen
   Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 16 000 3 000
   Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 16 000   100 3 100
Rahat ja pankkisaamiset 225   344
  192 018   175 943
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 8 8
Muut rahastot  
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 484 6 484
Edellisten tilikausien voitto 737 732
Tilikauden voitto 30 7 259 4 7 228
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Poistoero 47 179 46 179
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 45 500 36 611
   Muut velat 71 992 117 492 70 598 107 209
Lyhytaikainen 
   Lainat rahoituslaitoksilta 4 111 4 111
   Saadut ennakot 64 87
   Ostovelat 4 225 4 299
   Velat saman konsernin yrityksille 5 384 329
   Muut velat 5 671 5 773
   Siirtovelat 633 20 089 729 15 327
192 018   175 943