Konsernitase

tuhatta euroa  30.4.2020  30.4.2019  31.12.2019 
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  8 302  8 304  8 045
   Aineelliset hyödykkeet  136 152  128 874 136 171
   Sijoitukset   79 800 78 615 79 826
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 820  2 946 2 862
   Rahoitusomaisuus  49 435  50 857 38 300
Yhteensä  276 508  269 595 265 204
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  70 056  60 888 74 130
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 258  8 888  9 258
   Pitkäaikaiset velat 92 741  89 444 84 222
   Liittymismaksut  70 871  69 671 70 596
   Lyhytaikainen vieras pääoma  33 352  40 474 26 768 
Yhteensä  276 508 269 595 265 204

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.