Toimitusjohtajan katsaus

_M2A2811.jpg

Energiatoimiala oli kuluneen vuoden aikana vahvasti esillä sekä suomalaisessa että eurooppalaisessa keskustelussa. Energia- ja polttoainehintojen voimakas nousu osoitti, että siirtymä puhtaaseen energiajärjestelmään ei tapahdu kivuttomasti. Käynnissä olevan energiamurroksen keskeinen haaste on energian jatkuvan saatavuuden ja kohtuullisen hinnan turvaaminen.

Kiihtyvä talouskasvu lisäsi vuonna 2021 fossiilisten polttoaineiden kysyntää maailmanlaajuisesti ja energian hinta nousi Euroopassa ennätystasoille. Pohjoismaissa sähkön markkinahinnan nousu voimistui kesän jälkeen, kun vesivoiman saatavuus heikkeni ja kohonneet polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat vaikuttivat tuotantokustannuksiin.

Suomessa sähkön kulutus kasvoi kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kymenlaakson Sähkön toimitusmäärä verkkopalveluissa kasvoi kymmenen prosenttia ja sähkönmyynnissä kolmetoista prosenttia edellisvuotta suuremmaksi. Toimitusmääriä nosti selvästi edellisvuotta kylmempi sää tammi–helmikuussa ja joulukuussa. Sähkön spot-markkinahinta nousi Suomessa ennätystasolle 72 €/MWh ja oli 158 prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Konsernin liikevaihtoa nostivat kasvaneet toimitusmäärät sähkönmyynnissä ja -siirrossa sekä sähkön markkinahinnan voimakas nousu. Konsernin liikevaihto oli 135 M€ (107,9) ja liikevoitto 4,4 M€ (16,9). Liikevoitto sisältää yhteensä 1,7 M€ (0,0) suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset osakkuusyhtiöosakkeiden arvostukseen. Sähkönmyyntitoiminnan tappiot vuoden lopulla heikensivät kuitenkin huomattavasti koko konsernin tulosta. Konsernin investoinnit, yhteensä 19,3 M€ (17,2), kohdistuivat edellisvuosien tapaan pääosin sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen.

Sähköntuotannon investoinnit ovat Kymenlaakson Sähkössä jo pitkään perustuneet hiilineutraaleihin tuotantomuotoihin. Vuoden lopulla lähdimme Kymppivoima Oy:n kautta osakkaaksi yhteenliittymään, joka investoi tuulivoimaan Lestijärvellä. KSOY osallistuu Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamiseen 10 prosentin osuudella. Hankkeen myötä yhtiön tuulivoimatuotannon määrä tulee kolminkertaistumaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen reaktorin käynnistys joulukuussa lisäsi uskoa siihen, että pitkään rakenteilla ollut laitos tuottaa hiilivapaata sähköä osakkailleen vuoden 2022 aikana.

Sähkönjakeluverkko on puhtaan energiajärjestelmän keskeinen osa. Se mahdollistaa kuluttajien osallistumisen sähkömarkkinoille ja puhtaan energiantuotannon kasvun. Tämä tehtävä voidaan toteuttaa, jos sähkönjakeluverkon kehittämiselle annetaan toimintaedellytykset pitkäjänteisillä ja ennakoitavilla valvontamenetelmillä. Vuoden 2021 aikana säädetty sähkömarkkinalain muutos ja sen seurauksena tehty jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmän muutos kesken valvontajakson laskee merkittävästi verkkoliiketoiminnan kohtuullista tuottoa ja samalla hidastaa verkon kehittämistä sekä siirtymistä puhtaaseen energiajärjestelmään.

Vuosi oli erityisen vaikea sähkönmyynnin osalta. Sähkönmyynnin kireä kilpailutilanne on johtanut mataliin myyntikatteisiin. Samalla liiketoiminnan kustannukset ja riskit ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden lopun poikkeuksellisen kylmällä jaksolla sähkönmyynti kasvoi lähes 35 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön markkinahinta oli tuolloin keskimäärin viisinkertainen edellisvuoteen verrattuna ja korkein tuntihinta 1 000 €/MWh oli noin 20-kertainen keskimääräiseen vähittäismyyntihintaan verrattuna.

Kymenlaakson Sähkön strategiapäivityksen keskeiset muutokset koskevat sähkönmyyntiä ja sen kannattavuuden parantamista. Sähkönmyynnin tuotevalikoima ja riskienhallintakäytännöt uudistetaan vastaamaan sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoilla tapahtuneita muutoksia. Sähköverkkopalveluissa jatkamme investointeja toimitusvarmuuden parantamiseen, ja samalla haemme kasvua uusiutuvaan energiaan liittyvästä sähköverkkotoiminnasta.

Kiitän yhtiön henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja hallintoa erittäin haasteellisen vuoden hyvästä yhteistyöstä.

Aku Pyymäki
toimitusjohtaja