Luotettavaa energiaa ja vastuullista verkon kehittämistä

Vakaata ja vastuullista hinnoittelua sähkön verkkopalvelussa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n jakelualueella sähkön verkkopalvelun hinnat on pidetty samalla tasolla jo yli neljä vuotta, eikä siirtohintoja ole korotettu vuoden 2018 alun jälkeen. Samalla toimitusvarmaan sähköverkkoon on investoitu vuosittain yli 15 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuus on investointien myötä selkeästi parantunut viime vuosina, ja asiakkaistamme jo yli 65 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Tavoitteenamme on jatkaa vastuullista hinnoittelua sähkön verkkopalveluiden osalta myös tulevina vuosina ja samalla jatkaa sähköverkon toimintavarmuuden parantamista.

Toimenpiteitämme toimitusvarmuuden parantamiseksi

  • Uutta maakaapeliverkkoa otettiin vuoden aikana käyttöön noin 280 kilometriä. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 180 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 100 km. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2021 lopussa 29 (25) prosenttia.
  • Helikopterin avustuksella suoritettiin johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksintaa Haminassa, Virolahdella, Kotkan itäosissa ja Miehikkälässä. Samoille alueille toteutettiin myös johtoalueen aluskasvillisuuden raivaus.
  • Osana verkon kunnossapitoa ja toimitusvarmuutta toteutettiin sähköverkon lentokuvausta Luumäellä ja Kouvolassa sekä osissa Lapinjärveä, Loviisaa, Pyhtäätä, Kotkaa, Haminaa ja Miehikkälää. Verkkoa kuvattiin noin 1 400 kilometriä.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeiden avulla kehitämme uusia toimintatapoja, pilotoimme uutta tekniikkaa sekä tarkastelemme tulevaisuuden muutoksia, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin. Teemme tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten, laitevalmistajien ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa.

Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko

Hankkeen vetovastuussa on LUT-yliopisto, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkösiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Hanke on käynnistynyt 2019 ja valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Hankkeen osakokonaisuudet keskittyivät seuraaviin aiheisiin:

  • joustoresurssikapasiteetin ja kapasiteettiin vaikuttavien tekijöiden kartoitus,
  • toimitusvarmuuden tavoittelemiseen tähtäävien verkkoinvestointien tarkastelu verkon tehokkaan operoinnin näkökulmasta,
  • joustavan verkon käyttötoiminnan vaikuttamismahdollisuuksien analysointi verkon saneerausratkaisuihin,
  • verkkoliiketoiminnan muuttuva sääntely ja
  • keskeisimpien tunnistettujen muutostekijöiden vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi.

Hankkeen raportit löytyvät LUT:n hankesivulta täältä.

Energiamurroksen vaikutusten kirkastaminen

Yhteistyössä Vanguard Consulting Oy:n ja Rejlers Oy:n kanssa toteutettiin selvitys, jossa selvitettiin tiedossa olevien muutostekijöiden vaikutettavuutta verkkoyhtiön liiketoimintaan. Energiamurroksen muutostekijöitä ovat muun muassa sähköautojen lisääntyminen, sähköauton lataus, pientuotanto, lämmitystapamuutokset sekä väestönkehitys. Muutosten vaikutukset tutkittiin alueellisesti ja tarkemmat tulokset löytyvät yhtiökohtaisesta raportista.

LVDC-sähkönjakelutekniikan käyttäminen sähkönjakeluverkossa

Hanke on yhdessä Zero Hertz Systems Oy:n kanssa toteutettava demonstraatiokokonaisuus, jossa testataan kaupallisesti rakennettua pienjännitteellä tehtävää tasasähköjakelua jokapäiväisessä käytössä. Sippolassa sijaitseva LVDC-verkko saatiin vuoden 2021 loppupuolella tuotantokäyttöön, ja se on käyttöönotosta lähtien toimittanut sähköä verkon alueella sijaitseville asiakkaille.

OneNet-hanke

OneNet on Euroopan komission rahoittama hanke, jossa tutkitaan joustojen mahdollistamista markkinaehtoisesti sekä kanta- ja jakeluverkkoyhtiön vaihtoehtona investoinneille. Hanke aloitettiin vuoden 2021 aikana, ja se päättyy vuonna 2023. Kymenlaakson Sähköverkko tekee tutkimusta yhdessä Enerimin ja Vattenfallin kanssa. Joustotutkimusta tehdään osana seuraavan sukupolven energiamittarin testausta. Kymenlaakson Sähköverkko asentaa vuoden 2022 aikana alueelleen pienen määrän energiamittareita (Kamstrup E-meter), joiden kautta on tarkoitus testata jouston toteuttamista.

EU lippukuva.jpg