Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Kymenlaakson Sähkö -konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian tavoitteiden saavuttamista ja turvata yhtiön toimintakyky ennakoimalla mahdolliset uhkatekijät. Merkittävimmät riskit liittyvät pääliiketoimintoihin eli energia- ja verkkoliiketoimintaan sekä niiden rahoitusjärjestelyihin. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintapolitiikka. Riskien kehityksestä ja hallintatoimenpiteistä raportoidaan hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. 

Verkkotoimintaan liittyvät riskit

Myrskyt ja muut poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttavat riskin siirto- ja jakeluverkoston toimitusvarmuudelle. Suurhäiriöistä aiheutuu viankorjauskuluja sekä mahdollisesti asiakkaille maksettavia korvauksia. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla.  

Sähkönsiirron verkkopalvelun hintoja säädellään Energiaviraston asettamilla valvontamenetelmillä. Menetelmiä muutettiin Energiaviraston vahvistuspäätöksellä 2021 vuoden aikana poikkeuksellisesti kesken valvontajakson. Muutosta on perusteltu sähkömarkkinalakiin tehdyillä muutoksilla mm. toimitusvarmuustavoitteiden toteutusaikatauluun. Menetelmämuutokset laskevat merkittävästi verkkoliiketoiminnan kohtuullista tuottoa ja liikevaihtoa tulevina vuosina. Sääntelyriskin merkitys korostuu jatkossakin sähköverkkoliiketoiminnassa.

Energialiiketoimintaan liittyvät riskit

Kertomusvuonna Nord Poolin systeemihinta nousi ennätyksellisen korkeaksi ja ero Suomen aluehintaan säilyi suurena. Suomen aluehinta nousi ennätystasolle joulukuussa, jolloin poikkeuksellisen kylmästä säätilasta johtuen sähkönmyynti nousi 35 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Suojaustoiminnasta huolimatta nämä markkinamuutokset heikensivät merkittävästi energialiiketoiminnan tulosta.  

Merkittävin suojattava liiketoimintariski on sähkön hintariski. Sähkömarkkinoiden hintakehitys vaikuttaa pääasiassa konsernin tuotanto- ja myyntiliiketoimintoihin. Lyhyellä aikavälillä sähkönhintaan pohjoismaisilla markkinoilla vaikuttavia tekijöitä ovat vesitilanne, tuulivoiman vaihtelu, lämpötila, päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinta sekä valtioiden välinen sähkön vienti- ja tuontitilanne. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja niihin liittyvä sähkön spot-markkinahinnan voimakas vaihtelu ovat kasvattaneet sähkönmyynnin volyymi- ja profiiliriskejä merkittävästi viime vuosina. 

Yhtiö suojautuu sähkön hintariskejä vastaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Yhtiössä on hallituksen hyväksymä salkunhallinnan riskikäsikirja, jonka mukaisesti suojaustoimenpiteet toteutetaan. 

Selvästi aikataulusta myöhässä olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen koekäytön on ilmoitettu alkavan maaliskuussa ja säännöllisen sähköntuotannon heinäkuussa 2022. KSOY saa OL3-laitoksesta sähköä Mankala-periaatteella Kymppivoima Oy:n omistuksen kautta. OL3-hankkeen lisämyöhästymisellä voi olla vaikutusta energialiiketoiminnan tulokseen.  

Yhtiöllä on 32 prosentin omistusosuus Kymppivoima Oy:stä, joka on Mankala-periaatteella toimiva yhtiö. Mankala-periaatteen mukaisesti yhtiöllä on oikeus osakesarjakohtaisesti yhtiön tuottamaan sähköön. Yhtiö vastaa osakesarjakohtaisesti yhtiön sähkön hankintakustannuksista, jotka muodostuvat muuttuvista kustannuksista, kiinteistä kustannuksista, poistoista ja rahoituskustannuksista. Rahoituskustannuksiin vaikuttavat myös Kymppivoima Oy:n tekemät korkojohdannaissopimukset. 

Rahoitukselliset riskit

Konsernin korolliset velat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia lainoja, jolloin markkinakorkojen mahdollinen nousu voi vaikuttaa merkittävällä tavalla konsernin tuloskehitykseen. Yhtiö suojautuu markkinakorkojen nousua vastaan korkojohdannaissopimuksilla. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti tavoitteena on konsernin lainojen suojausasteen pitäminen markkinatilanne huomioon ottaen tasolla 0–60 prosenttia pitkällä aikavälillä. 

Vakuutuksilla on katettu vahinkoriskit siltä osin kuin se on taloudellisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Riskejä pienennetään, poistetaan ja hallitaan systemaattisesti hyödyntämällä konsernin riskienhallintajärjestelmää.