Tulevaisuuden näkymät

Kymenlaakson Sähkö jatkaa sähköntuotannossaan siirtymistä päästöttömään tuotantoon. Strateginen siirtyminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta sähköntuotannosta kohti hiilineutraalia tuotantoa on loppusuoralla. KSOY jatkaa neuvotteluita luopuakseen lopuistakin fossiilisia polttoaineita käyttävistä laitosomistuksista. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat noin 15 miljoonan euron vuositasolla. Verkostoautomaatiota ja kaapelointia lisätään nykytasosta. Energiaviraston verkkoliiketoiminnan valvontamenetelmiin tekemät muutokset laskevat sallittua liikevaihtoa tulevina vuosina. 

Muutokset pohjoiseurooppalaisilla sähkömarkkinoilla jatkuvat tulevina vuosina. Viime vuosina kiihtynyt sähköntuotannon rakennemuutos etenee edelleen. Vanhojen voimalaitosten alasajoa kompensoi etenkin tuulivoimakapasiteetin kasvu sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto. Alueellisiin hintoihin vaikuttavat merkittävästi myös muutokset siirtoyhteyksissä. Nord Pool -alue integroituu yhä enemmän muihin läntisiin markkina-alueisiin. Muutokset lisäävät todennäköisesti hintaheiluntaa, kun sään vaikutus tuotantomäärään kasvaa.  

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n käyttöpaikoista yli 65 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä. toimitusvarmuutta on parannettu pääasiassa muuttamalla sähköverkkoa maakaapeliverkoksi sekä parantamalla keskijänniteverkon puuvarmuutta vierimetsänhoidolla. Vuoden 2021 aikana sähkömarkkinalakiin kirjattiin toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiselle 8 vuotta pidempi siirtymäaika. Lisäksi Energiavirasto muutti valvontamenetelmiään merkittävästi vuoden 2022 alusta. Näiden muutosten seurauksena toimitusvarmuusinvestointeja tehdään aiempaa vähemmän tulevina vuosina sekä puuvarmuutta parantavasta vierimetsänhoidosta luovutaan.