Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma  1.1.–31.12.2021

(tuhatta euroa)

2021 2020
Liikevaihto 53 126 51 312
Liiketoiminnan muut tuotot 113 253 
Materiaalit ja palvelut –17 718 –15 575
Henkilöstökulut –1 237 –1 284
Poistot ja arvonalentumiset –12 445 –11 849
Liiketoiminnan muut kulut –7 370 –7 259
Liikevoitto  14 468 15 598
Rahoitustuotot ja -kulut –510 –533
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 13 958 15 064
Tilinpäätössiirrot –13 500 -15 000
Tuloverot –61 –34
Tilikauden voitto  397 30