Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tase 31.12.2021

(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 2021 2020
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet 1 914 1 556
   Liikearvo 1 520 2 736
   Muut pitkävaikutteiset menot 1 582 1 801
   Ennakkomaksut  48 5 065 164 6 258
   
Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet 547 546
   Rakennukset ja rakennelmat 19 4
   Siirto- ja jakeluverkosto 157 978 150 848
   Koneet ja kalusto 95 89 
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 842 160 481 2 460 153 946
   
Sijoitukset
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 3
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 100 100 
   Muut osakkeet ja osuudet 2 105 2 105
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 17 085 15 475
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä  17 082      0  
   Siirtosaamiset 187 34 354 15 484
Pitkäaikainen
   Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   16 000 
Rahat ja pankkisaamiset 2 644   225
  202 650   192 018
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 8 8
Muut rahastot  
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 484 6 484
Edellisten tilikausien voitto 767 737
Tilikauden voitto 397 7 656 30 7 259
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Poistoero 47 179 47 179
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 0 45 500
   Muut velat 73 603 73 603 71 992 117 492
Lyhytaikainen 
   Lainat rahoituslaitoksilta 59 500 4 111
   Saadut ennakot 51 64
   Ostovelat 4 512 4 225
   Velat saman konsernin yrityksille 1 746 5 384
   Muut velat 7 789 5 671
   Siirtovelat 617 74 212 633 20 089
202 650   192 018