Henkilöstö

COVID-pandemia jatkui, ja sen aikana Kymenlaakson Sähkö -konsernin tärkeimpänä henkilöstöön liittyvänä tavoitteena oli huolehtia henkilökunnan turvallisuudesta. Kuten edellisenäkin vuonna, etätyö oli keskeisessä roolissa. Korona-ajan työskentelyyn liittyviä henkilöstökyselyitä jatkettiin myös 2021.

Asiakaspalvelulle vuoden loppu oli haastava sähkön hinnan voimakkaan nousun vuoksi. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä mitataan päivittäin asiakaskontaktin jälkeisellä tutkimuksella CSAT- ja NPS-mittareiden avulla. Asiakaspalvelussa onnistuttiin erinomaisesti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, ja mitatut tulokset ylittivät asetetut tavoitteet.

Asiakastietojärjestelmän implementointi tapahtui onnistuneesti vuoden 2021 kevään aikana, ja valmistautuminen 2022 tapahtuvaan Datahub-järjestelmän implementointiin jatkui. Nämä projektit vaativat useilta henkilöiltä merkittävästi töitä.

Konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 60 (59) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 58 (61). Kertomusvuonna rekrytoitiin emoyhtiöön kaksi henkilöä ja verkkoyhtiöön yksi henkilö. Eronneita oli kolme. Eläkkeelle konsernista jäi kaksi henkilöä. Konsernin koko henkilöstö on toimihenkilöitä.

Henkilöstöä keskimäärin 2017–2021

Naisia / miehiä vuoden 2021 lopulla

naisia 34 kpl
miehiä 24 kpl

Henkilöstökulut 2017–2021

Sairauspoissaolojen määrä/hlö nousi kertomusvuonna. Sairauspoissaolot olivat kertomusvuonna 1,6 (1) henkilötyövuotta. Keskimäärin henkilöstö oli poissa sairauden vuoksi 6,8 (4,1) työpäivää.

Sairauspoissaolot 2017–2021

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä hyvä tulos

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä marraskuussa 2021. Kaikkien kyselyn osa-alueiden keskiarvo oli 4,24 (asteikolla 1–5), joten tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. Kyselyn perusteella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat yhtiössä kunnossa, eikä suuria ongelmia ole millään osa-alueella. Tulosten perusteella tehdään tarvittavia muutoksia toimintaan ja päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosiksi 2022–2023.