Konsernitase

tuhatta euroa  30.4.2022  30.4.2021 31.12.2021
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  6 545  7 618  6 978
   Aineelliset hyödykkeet  149 462  142 758  148 324
   Sijoitukset  80 812  79 953  81 127
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 566  2 693  2 609
   Rahoitusomaisuus  77 199  50 367  83 384
Yhteensä  316 584  283 390  322 421
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  75 897  83 484  73 525
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 458  9 458  9 458
   Pitkäaikaiset velat 98 000 89 000  0
   Liittymismaksut  73 983  72 241  73 603
   Lyhytaikainen vieras pääoma  59 016  28 977  165 606
Yhteensä  316 584  283 390  322 421

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.