Konsernitase

tuhatta euroa  31.8.2022  31.8.2021 31.12.2021
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat       
   Aineettomat hyödykkeet  6 024  7 367  6 978
   Aineelliset hyödykkeet  151 227  145 329 148 324
   Sijoitukset  80 817  80 564 81 127
Vaihtuvat vastaavat       
   Laskennallinen verosaaminen  2 524  2 651 2 609
   Rahoitusomaisuus  103 375  49 668  83 384
Yhteensä  343 968 285 579  322 421
       
VASTATTAVAA       
Oma pääoma       
   Osakepääoma  230  230  230 
   Muu oma pääoma  72 208  78 697 73 525
Vieras pääoma       
   Laskennallinen verovelka  9 458  9 458  9 458
   Pitkäaikaiset velat 98 000  84 889 0
   Liittymismaksut  74 845  73 044 73 603
   Lyhytaikainen vieras pääoma  89 227  39 261 165 606
Yhteensä  343 968  285 579  322 421

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.