Verkställande direktörens översikt

År 2017 var det första året för verkställande av strategin Tillväxt genom förnyelse. Under året gjorde vi såväl investeringar som säkerställer konkurrensen på lång sikt som förnyelser, som syftar till att förbättra den egna verksamheten på kort sikt. Huvuddelen av investeringarna på 19 miljoner euro riktades till förbättrande av elnätets leveranssäkerhet. Inom elproduktionen fortsatte vi att investera i förnybar produktion, vår vindkraftskapacitet växte och var mer än dubbelt större jämfört med året innan.
akupyymaki2017

Under översiktsperioden förnyade vi bolagets brand och tog i bruk den förnyade företagsidentiteten som grundar sig på förkortningen KSOY, som använts redan länge. Brandlöftet Energi i vardagen beskriver attityden och tankemodellen som vi ska uppfylla i vår verksamhet och våra handlingar. Den årliga kundenkäten visade att vi har lyckats väl med de viktigaste elementen för en bra kundrelation, det vill säga tillförlitlig verksamhet, bra kvalitet mellan pris och kvalitet och serviceinriktade och kompetenta anställda. Löftet Energi i vardagen har fått en bra start.

Leveransmängderna var mindre än året innan inom både distributionsnätområdet och elförsäljningen. Orsaker till de mindre leveransmängderna var bl.a. det varmare vädret och industrikundernas minskade elanvändning. Koncernens omsättning uppgick till 93,6 (94,1) miljoner euro och den jämförbara rörelsevinsten till 17,4 (13,4) miljoner euro.

Konkurrensläget var fortsatt mycket tufft inom elförsäljningsverksamheten. Vi lyckades bibehålla vår starka marknadsställning inom privatkundssegmentet genom att satsa starkt på såväl försäljningen som kundbetjäningen. Energiverksamhetens lönsamhet sjönk något men förblev på en ganska god nivå. Partimarknadspriset på elektricitet i Finland var i genomsnitt 33,2 €/MWh, dvs. 2,3 procent högre än året innan. Den lilla uppgången av marknadspriset bidrog till att höja elproduktionens lönsamhet, men lönsamheten låg dock fortfarande på en låg nivå. Särskilt ägarandelarna i kraftverk för samproduktion av elektricitet och värme sänkte resultatet.

Mängden distributionsstörningar i elnätet minskade, men de pågick längre jämfört med året innan. Stormen Kiira drabbade i  augusti på bred front de västra delarna av vårt distributionsområde och orsakade som värst ett avbrott i fler än 12 000 kunders eldistribution. Reparationskostnaderna till följd av störningarna tillsammans med ersättningarna som utbetalades till kunderna försvagade nätbolagets resultat med omkring 1,2 miljoner euro.

Kymmenedalens El och ägarkommunerna undertecknade på våren ett avtal om ett övergripande arrangemang där man kom överens om att förvärva bolagets aktier som ägdes av Kotka stad (27 %) och om finansieringen av arrangemanget. I samband med det övergripande arrangemanget undertecknade de 11 kommunerna som fortsätter som bolagets ägare ett nytt delägaravtal. Förvärvet av aktierna som ägdes av Kotka stad genomfördes i juni och då trädde det nya delägaravtalet i kraft. Ägarkommunerna vill i enlighet med delägaravtalet bibehålla bolaget i kommunernas ägo och utveckla bolaget till en ännu starkare aktör inom energibranschen.

Jag vill tacka alla Kymmenedalens El:s intressentgrupper för fruktbart samarbete 2017.

Aku Pyymäki
verkställande direktör