Verksamhetsmiljö

Önskad stabilitet i omvärlden

Den kapitalintensiva energisektorn blir mer och mer servicedominerad. Kundorientering, identifiering av kundernas behov och utveckling av tjänster utgående från dem är en förutsättning för att uppnå framgång.  Digitalisering och nya teknologier medför nya möjligheter för verksamheten.

Intresset för solelsystem och egen elproduktion ökade kraftigt bland kunderna. Den eldrivna trafiken växer. Antalet elbilar och laddbara hybrider mer än fördubblades i Finland under verksamhetsåret.

Centraliserat informationsutbyte för elmarknaden, dvs. en datahub håller på att byggas upp. Syftet är att få med uppgifterna om alla elanvändare i ett riksomfattande system. På nationell nivå inleddes lagberedningen av bestämmelser som fastställer förfarandena för verkställandet av en datahub.

Elproduktionens koldioxidutsläpp låg i Finland på den lägsta nivån under hela den tid som mätningar har utförts. Tack vare de strategienliga investeringarna i vindkraft är nu över 90 procent av Kymmenedalens El:s egen elproduktion kolfri. När andelen miljövänlig elproduktion växer minskar dock möjligheten att justera elproduktionen efter konsumtionen. Det behövs mer flexibilitet och styrning i elförbrukningen och medel med vilka detta kan åstadkommas enkelt.

Stabilitet i nätverksamheten

Den nya övervakningsmodellen för nätverksamhet och prisdiskussionen kring den ledde till att Arbets- och näringsministeriet inledde ett lagändringsprojekt som fastställde ett tak för höjning av överföringsavgifterna. Enligt ändringen av elmarknadslagen som trädde i kraft i september kan avgifterna för överföring och distribution höjas med högst 15 procent av totalpriset, inklusive skatt under en observationsperiod på 12 månader. De nuvarande långfristigare övervakningsmetoderna har fört med sig önskad stabilitet och förutsägbarhet i nätverksamheten.

Ägararrangemangen slutfördes

Kymmenedalens El och ägarkommunerna avtalade på våren om ett övergripande arrangemang i vilket parterna kom överens om förvärv av bolagets aktier som ägdes av Kotka stad (27 %) och finansieringen av arrangemanget. Förvärvet av egna aktier genomfördes i juni. I samband med detta arrangemang gjorde Kymmenedalens Elnät Ab ett leasingavtal om en del av sitt elnät i april. Koncernens nätverksamhet fortsätter på samma sätt som tidigare i fyra landskap. Ägararrangemangen inverkar inte på bolagets kundrelationer, verksamhet eller verksamhetsområde.  

Den överskådligare strategin och det nya brandet för oss framåt

De överskådligare egna strategierna och den slutförda brandreformen, med hjälp av vilken strategierna och värdena även syns utåt, ger en stabil grund för framtida utveckling.