Energiaffärsverksamhet

Över 90 procent av den egna elproduktionen är kolfri

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 48,8 (55,6) miljoner euro och rörelsevinsten till 3,4 (4,3) miljoner euro. Elförsäljningen uppgick till 1 093 (1 200) GWh, dvs. 8,9 procent mindre än året innan. Vädret var varmare än året innan vilket bidrog till nedgången tillsammans med minskad elanskaffning hos enskilda storkunder. Även om konkurrensläget på elenergimarknaden var tufft höll vi jämna steg i priskonkurrensen och förmådde bibehålla kundmängden.

Partimarknadspriset på elektricitet visade redan andra året i följd en uppgång efter nedgången av elpriset som pågått under en lång tid. Marknadspriserna på elektricitet i den nordeuropeiska elbörsen Nord Pool steg med 9,3 procent jämfört med året innan. I Finland var medelvärdet för regionpriset 33,2 (32,5) €/MWh. Det låga börspriset på elektricitet lockade inte till investeringar i produktionen med undantag för den understödda vindkraftsproduktionen. I Finland uppnådde nettoimporten av elektricitet nytt rekord.  

Av elektriciteten som Kymmenedalens El sålde producerades 46 (45) procent, dvs. 506 (536) miljoner kilowattimmar med egna produktionsandelar. Finlands största vindkraftpark med 34 kraftverk i Ömossa i Kristinestad färdigställdes i slutet av året och fördubblade Kymmenedalens El:s vindkraftsproduktion till en årsnivå på omkring 60 GWh. Samtidigt lyfte den andelen egen kolfri elproduktion till över 90 procent.  

Genom ett avtal som ingicks med Kemijoki Oy i början av oktober har vi nu tillgång till 400 GWh vattenkraft årligen som vi använder istället för att köpa elektricitet från börsen.

Elproduktion 2017, 505 GWh

Torv 18.3 GWh
Biobränslen 21.6 GWh
Vattenkraft 201.4 GWh
Vindkraft 25.1 GWh
Stenkol 32 GWh
Kärnkraft 205.7 GWh
Olja 0.3 GWh

Elanskaffning 2017, 1 093 GWh

Elbörsen 588.4 GWh
Torv 18.3 GWh
Biobränslen 21.6 GWh
Vattenkraft 201.4 GWh
Vindkraft 25.1 GWh
Stenkol 32 GWh
Kärnkraft 205.7 GWh
Olja 0.3 GWh

 Ny affärsverksamhet av solelsystem

Intresset för produktion av egen solel ökade markant bland kunderna. Kymmenedalens El inledde försäljningen av solelsystem i samarbete med Lem-Kem Oy. Vid årets slut uppgick antalet solelsystem som anslutits till elnätet till 269 (154). 

Solelsystemen ansluten i nätet 2013–2017

Aurinkosähköjärjestelmät