Ansvar

Hållbara val som gynnar morgondagen  

För oss är människornas och miljöns välfärd viktiga. Ansvarsfull verksamhet och ett gott företagsmedborgarskap innebär för oss val och gärningar. Vi stöder genom vår verksamhet välfärden och livskraften i vår region även för den kommande generationen.

Tillförlitlig, konkurrenskraftig, miljövänlig och interaktiv energi skapar grunden för välfärd.

Tillförlitlig energi

Vår verksamhet utgår från en säker och störningsfri verksamhet som utvecklas i alla faserna av energikedjan från produktion till konsumtion.

Konkurrenskraftig energi

Vi har förbundit oss till långsiktig verksamhet som sträcker sig längre än till nästa kvartal och som gynnar alla våra intressentgrupper. Genom sund affärsverksamhet kan vi säkerställa kontinuerlig verksamhet, tillförlitlig energileverans och betydande avkastning för ägarkommunerna.

Miljövänlig energi

Miljöaspekten beaktas i all vår verksamhet och den har en viktig inverkan på vårt arbete och våra val inom energiproduktionen. Miljökonsekvenserna har en stor betydelse inom energibranschen. En mycket viktig fråga är en dämpning av klimatförändringen genom investeringar i förnybar energi och kolneutral produktion. 

Interaktiv energi

Människorna står i centrum för det sociala ansvaret. Ansvarsfullt arbete med intressentgrupper förutsätter att man identifierar de viktigaste gruppernas förväntningar och behov. Viktiga intressentgrupper är för oss kunderna, personalen och ägarna samt myndigheterna, beslutsfattarna och organisationerna.