Miljövänlig energi

  • Vi övergår till utsläppsfri energiproduktion och använder olika energikällor på ett varierande sätt.
  • Vi erbjuder energirådgivning och uppmuntrar till energieffektivitet.
  • Vi gör hållbar energiförbrukning möjlig för våra kunder.

Kolfri energiproduktion

Vårt strategiska mål är att avstå från energiproduktion som utnyttjar fossila bränslen före år 2023. Investeringarna inom energiproduktionen har riktats särskilt till förnybara energiformer, i första hand vindkraft. Nu är över 90 procent av den egna energiproduktion kolfri. Den fossila produktionen kommer att fortsätta att minska under de närmaste åren när kolkraftverk tas ur bruk.

Energirådgivning och hållbar energianvändning för våra kunder

Omkring 30 procent av elavtalen som vi sålde var avtal om grön elektricitet. Energin som säljs med dem produceras med förnybara naturresurser: vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Intresset för att producera solel har ökat kraftigt såväl bland konsument- som företags- och sammanslutningskunderna. I början av året introducerade vi i samarbete med Lem-Kem Oy egna solelsystem på marknaden. Målet var att erbjuda kunderna ett system som fungerar säkert och som är rätt dimensionerat som ett helhetspaket som beaktar genomförandet från planering till ibruktagning och stöd under användningen. Mottagandet har varit positivt och system har sålts såväl till villa- som företagskunder.

Vi deltar i byggandet av bostadsmässan som arrangeras i vårt nätområde, i Koria år 2019.

Vi driver även ett pilotprojekt med en lösning för hemautomation, ett smart system för hemmet som med hjälp av en mobilapplikation gör det möjligt att övervaka och styra hemmets elanvändning. Värme, justering av vattenberedaren, uppvärmning av bilen och olika slags säkerhetssystem ingår också i systemet.  

På huvudkontorets gård i Elimä byggdes två laddningsstationer för laddning av elbilar. Vi deltog i finansieringen av uppdateringen och utvecklingen av Motivas handböcker om anskaffning av laddningsstationer, exempelvis Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon (Fastighetens laddningsstation i ordning) samt Sähköauton ostajan ABC (ABC för köpare av elbil).

På biblioteken i området finns omkring 60 energiförbrukningsmätare som kunderna kan låna och använda gratis. Under året deltog vi även i finansieringen av obundna energirådgivares verksamhet i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland.  

Energieffektivitetsavtalet förpliktar till egen energieffektivitet

Kymmenedalens El är med även under den nya avtalsperioden för energieffektivitet 2017–2025. Avtalet förpliktar till frivillig effektivisering av energiförbrukningen genom att utveckla innovativa nya energitjänster och energieffektivitetsåtgärder för kunderna. Energianvändningen bör effektiveras även i den egna verksamheten inom energidistributionen och -produktionen. Målet är minst sex procent effektivare verksamhet före 2025 jämfört med 2016.

Kymmenedalens El använder ett eget solelsystem som producerar elektricitet i första hand för huvudkontorets energibehov.