Interaktiv energi

  • Vi för en öppen diskussion med alla intressentgrupper och garanterar att beslutsfattarna får information i energifrågor.
  • Vi säkerställer de anställdas säkerhet, arbetshälsa och nödvändig utbildning för dem.
  • Vi utgör en del av ett samhälle vars verksamhet vi understöder och vars framgång vi bidrar till genom vår egen verksamhet.

Kunden bestämmer riktningen för verksamheten

Vårt mål är att förstå och förutse kundernas föränderliga behov och svara på dem på bästa möjliga sätt. En handlingsmodell för hantering av kundrelationen styr vårt sätt att agera vid kundmöten och olika situationer. Årligen utförs en kundbelåtenhetsenkät som mäter hur väl vi har lyckats. Vårt mål är att uppnå helhetsresultatet 50 för kundbelåtenhet före 2023.

Helhetsvitsordet för kundbelåtenhet 2013–2017

I enkäten för 2017 låg kundbelåtenheten på samma nivå som året innan

Resultatet för kundbelåtenhetsenkäten för 2017 visar att våra kunder är nöjda med den service som de får. Kunderna gav samma allmänna vitsord som året innan, dvs. 3,68 (skala 1–5). Belåtenhetsindexet låg inom alla kundgrupper på en högre nivå än genomsnittet i branschen eller på samma nivå.

Online-tjänsten fungerar väl, överföringskunderna uppskattar att felen repareras snabbt

Helhetsleveranskunderna (både överföring och energi) utgör den största delen av vår kundkrets. De som hör till denna kundgrupp anser att bl.a. Online-tjänstens smidiga funktion och kommunikationen om störningssituationer hör till Kymmenedalens El:s styrkor. Helhetsleveranskunderna nämner kundtjänsten och störningsfri eldistribution som utvecklingsmål. 

Organisationen trimmades

Bolagets ekonomi- och förvaltningsfunktioner gjordes effektivare och anpassades till att motsvara den nuvarande bolagsstrukturen. Det skedde en betydande förändring i bolagets verksamhet när ekonomi- och förvaltningstjänsterna för Kyvera Oy, som tidigare ingått i koncernen, överfördes till nätbyggnadsbolaget Elvera Oy år 2016 och 62 personer övergick till det nya nätbyggnadsbolagets tjänst.

Målet var att organisera den väsentligt mindre arbetsmängden i ekonomi- och förvaltningsenheten så att den motsvarar det förändrade servicebehovet, fastställa placeringen av verksamheterna inom privatförsäljningen på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa bolagets ekonomiska prestationsförmåga. Förhandlingarna resulterade i en minskning av personalmängden med tre anställda, av vilka två genom pensionslösningar. Tre uppdrag gjordes om till deltidsanställningar.

Kymmenedalens El ingick ett ICT-serviceavtal med MPY Palvelut Oyj. Enligt avtalet ska MPY Palvelut Oyj sörja för bolagets grundläggande informationsteknik-, maskinsals- och sakkunnigtjänster, stödtjänster för informationstekniken, datakommunikationstjänster och anläggningsleveranser. Fyra anställda inom KSOY:s dataförvaltning övergick i MPY:s tjänst som gamla arbetstagare.

Genom att samarbeta inverkar vi på branschens och vår regions framtid

Våra experter agerar aktivt i många kommittéer och i styr- och arbetsgrupper vars mål är att utveckla energibranschen på ett hållbart och lönsamt sätt. Det gemensamma målet är att bygga upp verksamhets- och investeringsomgivningen så att den är stabil, förutsägbar och säker.

Forskningssamarbetet med Villmanstrands tekniska universitet ger värdefull forskningsinformation som kan utnyttjas inom vår affärsverksamhet. Samtidigt deltar vi i forskarsamhället och är med om att föra utvecklingen vidare inom branschen och skapa ny affärsverksamhet och välfärd i regionen.

Vi deltar i följande under 2017: 

Organisation

 
Adato Energia Oy  Nätbyggnadsarbetsgruppen
Elvera Oy  Styrelsen
Finsk Energiindustri rf  Energieffektivitetsavtal styrgruppen för energitjänster (EP-TOPO)
Finsk Energiindustri rf  Finansregleringsarbetsgruppen
Finsk Energiindustri rf  Styrelsen
Finsk Energiindustri rf   Regleringskommittén, ordf.
Finsk Energiindustri rf   Nätverket av experter på arbetsmarknadsfrågor
Finsk Energiindustri rf  Styrgruppen för kommunikation
Kundtidninten Kymppi Redaktionsrådet
Kymmenedalens energirådgivning Styrgruppen 
Kymmenedalens handelskammare Industriutskottet 
Kymmenedalens handelskammare, Kouvola avdelning Styrelsen 
Kymppivoima Oy och Kymppivoima Hankinta Oy  Styrelsen, ordf. 
Kymppivoima Hydro Oy  Styrelsen 
Orimattilan Lämpö Oy Styrelsen, vice ordf. 
Tammerfors universitet  Expertgruppen för elkvalitet
NTM i Södra Finland  Regionala beredskapskomittén i Södra Finland (E-S ALVAR)
Voimapiha Oy  Styrelsen 

Vi främjar motions- och kulturlivet i regionen genom stipendier

Sex begåvade ungdomar och fyra föreningar som satsar på idrotts- och kulturhobbyer för unga fick i år motta Kymmenedalens El:s idrotts- och kulturstipendier. Stipendierna utdelades nu för 12:e gången.

Vi mottog närmare 90 stipendieansökningar. Bland dem utvaldes fem individuella idrottare och två lag till stipendiemottagare. På kultursidan beviljades ett individuellt stipendium och två gruppstipendier. I valet betonades i år bl.a. framgång, målinriktning och långsiktigt engagemang i grenen. Storleken på det individuella stipendiet är 500 euro och på lagstipendiet 800 euro.