Riskhantering

Målet för koncernen Kymmenedalens El:s riskhantering är att stöda uppnåendet av de strategiska målen och säkerställa bolagets verksamhetsförmåga genom att förutse eventuella hotbilder. Bolagets riskhanteringssystem och riskhanteringspolicy är godkända av bolagets styrelse. En rapport över riskutvecklingen och hanteringsåtgärderna avges till styrelsen två gånger om året.

De största riskerna hänför sig till de huvudsakliga affärsverksamheterna, dvs. energi- och nätaffärsverksamheten och finansieringsarrangemangen i samband med dem. Under verksamhetsåret var alla riskgrupper i viss utsträckning förenade med osäkerhetsfaktorer, men hanteringen av dem lyckades planenligt och de inverkade inte nämnvärt på uppnåendet av målen. 

Risker inom energiaffärsverksamheten

Den viktigaste affärsrisken som skyddas är prisrisken för elektricitet. Prisutvecklingen på elmarknaden inverkar i första hand på koncernens produktions- och försäljnings-affärsverksamheter. Faktorer som inverkar på elpriset på den nordiska marknaden på kort sikt är vattenläget, variationer i vindkraften, temperaturen, priset på utsläppsrätter, bränslepriset samt situationen beträffande export och import av elektricitet mellan staterna.  

Bolaget skyddar sig mot elprisrisker genom att ingå elderivatavtal både beträffande försäljningen och produktionen. Bolaget har en av styrelsen godkänd riskhandbok för portföljhantering enligt vilken skyddsåtgärderna genomförs.  

Risker inom finansiering 

Koncernens skulder med ränta är till största delen lån med rörlig ränta vilket betyder att en eventuell uppgång av marknadsräntorna kan påverka koncernens resultatutveckling avsevärt. Bolaget skyddar sig mot en uppgång av marknadsräntorna genom räntederivatavtal. I enlighet med koncernens finansieringspolicy är målet att bevara skyddsgraden för koncernens lån med beaktande av marknadsläget på en nivå kring 40–60 procent. 

Mankala 

Bolaget har en ägarandel om 31,9 procent i Kymppivoima Oy, ett bolag som driver sin verksamhet enligt Mankala-principen. Enligt Mankala-principen har bolaget rätt enligt sina respektive aktieserier till den elektricitet som bolaget producerar. Bolaget svarar enligt sina respektive aktieserier för bolagets elanskaffningskostnader som består av rörliga kostnader, fasta kostnader, avskrivningar och finansieringskostnader. Räntederivatavtalen som Kymppivoima Oy ingått inverkar också på finansieringskostnaderna 

Risker inom nätaffärsverksamheten 

Stormar och andra exceptionella väderförhållanden utgör en risk för leveranssäkerheten i överförings- och distributionsnätet. Storskador ger upphov till reparationskostnader och eventuella ersättningar till kunder. Bolaget har förberett sig för riskerna genom att investera i elnätet och utföra förebyggande underhåll av elnätet.  

Skaderiskerna har täckts genom försäkringar till den del som det är ekonomiskt möjligt och ändamålsenligt. Riskerna minskas, elimineras och hanteras genom att det nya riskhanteringssystemet utnyttjas systematiskt.