Verksamhetsomgivning

Elförbrukningen i Finland fortsatte att växa andra året i rad. År 2017 uppgick elförbrukningen till 85,5 (85,1) TWh (miljarder kilowattimmar) vilket är 0,4 procent mer än året innan. Förändringen i elförbrukningen återspeglar direkt den positiva ekonomiska utvecklingen i Finland.

Av elförbrukningen täcktes 23,9 (22,3) procent med import och 76,1 (77,7) procent med egen produktion i Finland. Elektricitet importerades till största delen från Sverige. Marknadspriset på elektricitet på den nordeuropeiska elbörsen Nord Pool Spot ökade med 9,3 procent från året innan. Årsmedelvärdet för priset i Finlands område var 33,2 (32,5) €/MWh.

I juni utgavs Nordiska ministerrådets redogörelse, i vilken presenteras möjligheterna att utveckla det nordiska energisamarbetet bl.a. genom ökad forskningsverksamhet, skapandet av en nordisk exportstrategi och utveckling av elmarknaden enbart för energi. Det nordiska energisamarbetet har uppnått goda resultat. Rapporten betonar behovet att ytterligare intensifiera det gränsöverskridande samarbetet eftersom det är det bästa sättet att säkerställa de allra effektivaste lösningarna.  

Finlands regering beslöt genomföra en ny nationell stödmekanism för förnybar elektricitet. Modellen som föreslås är ett teknologineutralt premiesystem som baserar sig på en anbudstävling och vars syfte är att konkurrensutsätta en årsproduktion om högst 2 TWh. 

Ändringen av elmarknadslagen gällande prissättningen av elöverföring trädde i kraft 1.9.2017, ändringen introducerade bestämmelser från konsumentskyddslagstiftningen även i elmarknadslagen. Enligt den nya lagen kan avgifterna för överföring och distribution höjas med högst 15 procent av totalpriset, inklusive skatt under en observationsperiod på 12 månader.