Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 93,6 (94,1) miljoner euro. Rörelsevinsten var 53,7 (13,4) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 44,4 (16,4) miljoner euro. Inverkan av moderbolagets ägararrangemang och leasingarrangemanget för Kymmenedalens Elnät Ab:s elöverföringsnät i samband med det på räkenskapsperiodens rörelsevinst var 36,2 miljoner euro. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 50,0 (57,5) miljoner euro. Förändringen i omsättningen berodde på en nedgång i elförsäljningspriset och i försäljningsvolymen. Rörelsevinsten var 1,5 (4,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 30,5 (16,8) miljoner euro. Av sitt dotterbolag Kymmenedalens Elnät Ab fick moderbolaget i juni i förskott 27 miljoner euro i utdelning av årets 2017 resultat, som har upptagits i moderbolagets utdelningsintäkter. Moderbolagets utdelningsintäkter och mottagna koncernbidrag uppgick sammanlagt till 30,0 (10,9) miljoner euro. 

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 118,4 (84,1) miljoner euro vid årets slut. Soliditeten exklusive anslutningsavgifter var 20,0 (34,8) procent och inklusive anslutningsavgifter 45,4 (59,9) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,9 (1,4). 

Moderbolagets externa lånekapital uppgick till 72,4 (36,9) miljoner euro vid årets slut. Likviditeten (Quick ratio) var 1,5 (3,3). 

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 19,0 (29,2) miljoner euro, varav 16,5 (17,8) miljoner euro var investeringar i elnätet och 2,5 (11,4) miljoner euro utgjorde övriga investeringar. Moderbolagets investeringar uppgick till 1,6 (10,7) miljoner euro.

Nyckeltal för koncernens finansiella ställning och resultat:   

2017 2016 2015
Omsättning, milj. euro 93,6 94,1 93,9
Rörelsevinst, milj. euro 53,7 13,4 9,1
Rörelsevinst, % 60,6 14,3 9,7
Avkastning på eget kapital, % 66,2 19,5 8,1
Avkastning på investerat kapital, % 25,5 9,1  4,4
Soliditet exklusive anslutningsavgifter, % 20,0 34,8 33,4
Likviditet (Quick ratio) 1,9 1,4 1,7

Nyckeltal för moderbolagets finansiella ställning och resultat:

2017 2016 2015
Omsättning, milj. euro 50,0 57,5 59,4
Rörelsevinst, milj. euro 1,5 4,3 1,2
Rörelsevinst, % 2,9 7,6 2,1
Avkastning på eget kapital, % 54,5 12,3 24,1
Avkastning på investerat kapital, % 28,5 6,7 17,7
Soliditet exklusive anslutningsavgifter, % 24,4 65,6 62
Likviditet (Quick ratio) 1,5 3,3 2,9