Affärsverksamheten

Energiaffärsverksamhet 

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 48,8 (55,6) miljoner och rörelsevinsten till 3,4 (4,3) miljoner euro. Antalet anställda under räkenskapsperioden var i medeltal 29 (27). 

Elförsäljningen sjönk med 8,9 procent jämfört med året innan. Den största orsaken till nedgången var vädret som var varmare än året innan, vilket minskade behovet för uppvärmning. Vidare ledde en nedgång i enskilda stora kunders elanskaffning till en minskning av den totala försäljningen. Elförsäljningen var 1 093 (1 200) miljoner kilowattimmar, varav 46 (45) procent producerades med egna produktionsandelar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 506 (536) miljoner kilowattimmar. 

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 2,3 procent jämfört med året innan.  Medelpriset under året var 33,2 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 12,9 procent högre än det allmänna systempriset på börsen. 

Investeringarna i produktionen riktades till vindkraft. Byggandet av vindkraftparken i Ömossa i Kristinestad fortsatte under år 2017. Parken blev färdig vid årsskiftet och den accepterades med i inmatningstariffen fr.o.m. 1.1.2018. Finlands största park med 34 kraftverk fördubblar Kymmenedalens El:s vindkraftsproduktion till cirka 60 GWh per år.  

Nätverksamhet, Kymmenedalens Elnät Ab 

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 48,0 (41,2) miljoner euro och rörelsevinsten var 50,8 (8,3) miljoner euro. Ökningen av omsättningen berodde på en höjning av elöverföringspriserna som gjordes i början av året. Inverkan av leasingarrangemagnet för elöverföringsnätet på Kymmenedalens Elnät Ab:s rörelsevinst var 37,5 miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 19 (20). 

År 2017 uppgick elförbrukningen inom bolagets distributionsområde till 1 334 (1 351) miljoner kilowattimmar, vilket är 1,3 procent mindre än år 2016. Antalet nya anslutningar var på föregående års nivå – bolaget ingick 217 (213) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare inom Kymmenedalens Elnät:s distributionsområde var 102 823 (102 734) vid årets slut.   

Väderförhållandena försvårade eldistributionen i augusti, när stormen Kira slog till med full kraft i synnerhet i de västra delarna av distributionsområdet. Längden på elavbrotten var i genomsnitt 2,2 (1,6) timmar per kund. 

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets vädertålighet och de övriga investeringarna uppgick till 14,9 miljoner euro. 89,4 kilometer av mellanspänningsnätet drogs med jordkablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 18,6 procent vid slutet av året. Elstationen i Lappträsk och 110 kV ledningen till den togs i bruk i oktober och byggandet av kraftledningen till Miehikkälä förbereddes.  

Elvera Oy svarade för störningsutredningsarbetet för nätbolaget och till en betydande del för nätbyggandet i enlighet med årskontraktet.