Forskning och utveckling

Inom Kymmenedalens El pågår sedvanligt utvecklingsarbete som hänför sig till affärsverksamheterna och datasystemen. Bolaget medverkar genom Kymppivoima Oy i projekt för produktion av vindkraft. I enlighet med det nationella energieffektivitets­avtalet har bolaget förbundit sig att främja en effektiv användning av energi. Kymmenedalens El deltar i elforskningspoolens verksamhet och tillsammans med intressegrupperna i sitt område i olika regionala projekt och utredningar som gäller energieffektivitet, förnybar energi och småskalig elproduktion.