Utsikter för framtiden

Kymmenedalens El fortsätter att övergå till utsläppsfri produktion i bolagets elproduktion. Övergången sker genom att avstå från elproduktionen som grundar sig på fossila bränslen och genom att investera i koldioxidfri produktion. Investeringarna i förnyandet av elnätet och i förbättringen av leveranssäkerheten fortsätter på en årsnivå av cirka 15 miljoner euro. Nätverksautomationen och kablingen byggs ut från den nuvarande nivån.  

På de nordeuropeiska elmarknaderna kommer förändringarna att fortsätta under de närmaste åren. Den allt snabbare omstruktureringen av elproduktionen fortsätter. Nedkörningen av de gamla kraftverken kompenseras i första hand av den ökade vindkraftkapaciteten och ibruktagningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3. De regionala priserna påverkas i betydande grad även av förändringar i överföringsförbindelserna. Nord Pool-området integreras i allt högre grad såväl internt som i förhållande till de övriga västra marknadsområdena. Dessa förändringar har såväl en höjande som sänkande inverkan på marknadspriset. Enligt prognosen kommer marknadspriserna på el att sjunka något under de närmaste åren för att sedan långsamt börja växa igen. 

Enligt de kriterier för leveranssäkerhet som elmarknadslagen fastställer ska 50 procent av elanvändningsställena, med undantag av fritidsbostäder, ligga inom ett vädersäkert nät före utgången av 2019. Kymmenedalens Elnät Ab uppfyller redan dessa kriterier.