Styrelsens förslag till dispositionen av vinstmedel

Moderbolagets fria egna kapital den 31 december 2017 är 10 386 259,50 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är 30 538 427,57 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolaget delar ut 49,50 euro per aktie i dividend, sammanlagt 8 297 883,00 euro och 2 088 376,50 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs till dispositionsfonden.  

Efter räkenskapsperiodens utgång har bolagets finansiella ställning inte förändrats väsentligt. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen utgör den föreslagna vinstutdelningen inte en risk för bolagets solvens.