Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning 1.1–31.12.2017

(tusental euro)

not nr 2017 2016
Omsättning 1 93 559 94 126
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning 0 23
Tillverkning för eget bruk 1 1 206
Övriga rörelseintäkter 2 38 416 524
Andel av ägarintressebolagens resultat 794 130
Material och tjänster 3 -54 638 -59 981
Personalkostnader 4 -4 376 -5 675
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -10 706 -11 584
Övriga rörelsekostnader -9 357 -5 348
Rörelsevinst 53 693 13 421
Finansiella intäkter och kostnader 6 -1 158 6 170
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 52 535 19 591
Inkomstskatter 9 -4 605 -2 309
Kalkylerade skatter 9 -3 579 -919
Räkenskapsperiodens vinst   44 351 16 363