Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning 31.12.2017

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2017 2016
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
  Immateriella rättigheter 2 515 2 610
  Goodwill 6 385 7 601  
  Övriga utgifter med lång verkningstid 294 9 194 322 10 533
Materiella tillgångar 11
  Mark- och vattenområden 953 952
  Byggnader och konstruktioner 2 767 3 012
  Överförings- och distributionsnät 118 288 123 452
  Maskiner och inventarier 367 537
  Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar 1 888 124 263 2 868 130 820
Placeringar 12
  Andelar i intresseföretag 66 973 65 240
  Övriga aktier och andelar 10 846 77 819 10 846 76 086
 
Rörliga aktiva            
Fordringar 13
Långfristiga
  Kalkylerad skattefordring 3 115 3 095
  Övriga fordringar 2 459 5 574 0 3 095
Kortfristiga
  Kundfordringar 26 066 26 449
  Fordringar hos ägarintresseföretag 14 105
  Övriga fordringar 161 196
  Resultatregleringar 1 509 27 750 1 830 28 580
Finansiella värdepapper 22 258 13 633
Kassa och bank 266 858 262 748
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder
  Reservfond 284 284
  Dispositionsfond -20 152 45 316
Balanserad vinst 9 754 10 233
Räkenskapsperiodens vinst 44 351 53 482 16 363 91 441
Främmande kapital
Långfristigt 16
  Kalkylerad skatteskuld 8 720 5 122
  Skulder till kreditinstitut 110 139 64 587
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 5 625
  Anslutningsavgifter  67 556 186 415 66 049 141 382
Kortfristigt 17
  Skulder till kreditinstitut 8 222 12 991
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 938
  Erhållna förskott 189 215
  Skulder till leverantörer 5 551 4 302
  Skulder till ägarintresseföretag 1 265 2 715
  Övriga skulder 6 936 7 579
  Resultatregleringar 4 797 26 961 1 186 29 926
266 858 262 748