Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys 

1.1–31.12.2017

 (tusental euro)

2017 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 93 679 92 857
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 1 028 2 235
  Betalningar från rörelsekostnader -68 347 -71 609
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 26 360 23 484
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader -1 752 -1 263
  Erhållna räntör från rörelseverksamheten 75 78
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 629 377
  Betalda skatter -1 334 -2 544
Rörelseverksamhetens kassaflöde  23 978 20 132
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -15 637 -17 191
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 51 045 5 713
  Investeringar i placeringar -1 498 -6 020
Investeringarnas kassaflöde 33 910 -17 498
Finansieringens kassaflöde:
  Upptagna långfristiga lån 127 472 11 500
  Återbetalning av långfristiga lån -93 251 -12 929
  Utbetald utdelning -11 000 -11 000
  Ökning av anslutningsavgifter 1 285 1 969
  Förvärv av egna aktier -71 310 0
Finansieringens kassaflöde -46 804 -10 459
Förändring av likvida medel 11 083 -7 825
Likvida medel 1.1. 13 633 21 458
Likvida medel 31.12. 24 717 13 633
11 083 -7 825