Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning 

1.1–31.12.2017

(tusental euro)

not nr 2017 2016
Omsättning 1 50 028 57 485
Övriga rörelseintäkter 2 691 631
Material och tjänster 3 -39 685 -46 007
Personalkostnader 4 -2 876 -3 188
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -806 -894
Övriga rörelsekostnader -5 898 -3 678
Rörelsevinst 1 454 4 349
Finansiella intäkter och kostnader 6 29 078 7 518
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 30 532 11 867
Bokslutsdispositioner 7 141 7 138
Inkomstskatter 8 -135 -2 163
Räkenskapsperiodens vinst   30 538 16 842