Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets balansräkning 31.12.2017

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2017 2016
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
  Immateriella rättigheter 877 1 331
  Övriga utgifter med lång verkningstid 41 918 49 1 380
   
Materiella tillgångar 11
  Mark- och vattenområden 307 307
  Byggnader och konstruktioner 2 340 2 531
  Maskiner och inventarier 154 2 800 321 3 159
   
Placeringar 12
  Andelar i företag inom samma koncern 6 492 7 707
  Andelar i ägarintresseföretag 66 105 65 100
  Övriga aktier och andelar 10 846 83 442 10 846 83 653
Fordringar 13
Långfristiga
  Övriga långristiga fordringar 2 459 0
Kortfristiga
  Kundfordringar 10 169 11 560
  Fordringar hos företag inom samma koncern 286 10 716
  Fordringar hos ägarintresseföretag 14 105
  Övriga fordringar 161 196
  Resultatregleringar 1 487 12 117 419 22 995
Kassa och bank 21 328   13 424
  123 064   124 610
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder  
  Reservfond 284 284
  Dispositionsfond -20 152 45 316
Räkenskapsperiodens vinst 30 538 29 915 16 842 81 687
   
Ackumulerade bokslutsdispositioner 15
  Avskrivningsdifferens 160 301
Främmande kapital
Långfristigt 16
  Skulder till kreditinstitut 68 305 26 074
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 68 305 5 625 31 699
Kortfristig 17
  Skulder till kreditinstitut 4 111 4 226
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 938
  Erhållna förskott 57 61
  Skulder till leverantörer 2 128 1 137
  Skulder till företag inom samma koncern 15 422 0
  Skulder till ägarintresseföretag 1 265 2 386
  Övriga skulder 1 038 1 368
Resultatregleringar 663 24 684 808 10 924
  123 064   124 610