Moderbolagets financieringsanalys

Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2017

(tusental euro)

2017 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 51 194 58 437
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 681 619
  Betalningar från rörelsekostnader -48 709 -56 390
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 3 167 2 666
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten -995 -732
  Erhållna räntor från rörelseverksamheten 106 80
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 29 984 3 947
  Betalda skatter -1 183 -1 288
  Kassaflöde före bokslutsdispositioner 31 079 4 674
  Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner 0 7 000
Rörelseverksamhetens kassaflöde 31 079 11 674
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -119 -420
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 1 830 5 740
  Investeringar i placeringar -1 498 -6 020
Investeringarnas kassaflöde 213 -700
Finansieringens kassaflöde:
  Ökning av långfristiga skulder 79 472 3 500
  Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder 15 422 -10 405
  Återföring av kortfristiga koncernfordringar 10 405 4 442
  Amortering av långfristiga lån -43 918 -5 164
  Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning -11 000 -11 000
  Förvärv av egna aktier -71 310 0
Finansieringens kassaflöde -20 929 -18 627
Förändring av likvida medel  10 363 -7 653
Likvida medel 1.1. 13 424 21 076
Likvida medel 31.12. 23 787 13 424
10 363 -7 653