Noter till bokslutet

Noter angående bokföringsskyldig som hör till koncern

Kymmenedalens El Ab är moderbolag i koncernen Kymmenedalens El. En kopia av koncernbokslutet kan erhållas på adressen Kymmenedalens El Ab, Yhdystie 7, 47200 Elimä. 

Koncernbokslutets omfattning och principerna för dess uppläggning

Koncernbokslutets omfattning

Koncernbokslutet gäller hela räkenskapsperioden för den koncern som består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör ägarintressebolagen Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy och Kaakon Alueverkko Oy.

Uppläggningsprinciperna för koncernbokslutet

Koncernbokslutet har uppgjorts enligt anskaffningsutgiftsmetoden och intresseföretagen har förenats genom kapitalandelsmetoden. De differenser som har uppkommit vid elimineringen av inbördes aktieinnehav behandlas som koncernaktiva eller koncernreserver och de fördelas och inkomstförs planenligt.

Interna affärstransaktioner

Koncernens interna affärstransaktioner, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning och interna bidrag har eliminerats.


Värderingsprinciper

Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskade med planenliga avskrivningar, med undantag av markområden där hos koncernen en uppskrivning på 113 126,02 euro och hos moderbolaget en uppskrivning på 34 263,25 euro ingår. Förutsättningarna för uppskrivningar gäller fortfarande. De planenliga avskrivningarna har uträknats som linjära avskrivningar med de immateriella och materiella förnödenheternas ekonomiska livslängd som grund. Livslängden på immateriella tillgångar är  20 år baserat på långvariga kundkontakter och nätverksamhetens långfristiga inkomster som är karakteristiska för verksamheten.  

Avskrivningstiderna är följande:
Immateriella rättigheter
   Adb-program 3−5 år
   Ersättningar för ledningsområden 10−50 år
Affärsvärde 20 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10−20 år
Byggnader och konstruktioner 5−50 år
Överförings- och distributionsnät 10−25 år
Mätapparater 10 år
Maskiner och inventarier 5−10 år

Räntederivat

Koncernen skyddar sig mot förändringar i marknadsräntorna med hjälp av räntederivatavtal. Den rörliga räntan på koncernens penninginstitutslån och leasingansvar med ränta byts ut till en fast ränta genom ränteswapavtal. Bolagets gällande avtalens löptid är högst åtta år (koncernens 12 år). Räntan fastställs med tre och sex månaders mellanrum. Enligt koncernens finansieringspolicy har 40–60 procent av kapitalet i bolagets lånefinansiering fast ränta eller har skyddats med räntederivat. Samma skyddsmål har tillämpats även på leasingfinansieringen. Ränteswapavtalen har gjorts i skyddssyfte.

Realiserade poster av räntederivatavtalen upptas under de finansiella kostnaderna i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19).

Elderivat

Försäljningen och produktionen av elektricitet skyddas med elderivat. De används för att säkra bolaget mot resultatpåverkan till följd av fluktuationer i marknadspriset på el. Elderivathandel idkas med terminer och futurer på råvaruderivatbörserna och med optioner på OTC-marknaden. Skyddsstrategin som beskrivs i riskhandboken täcker flera år inom ramen för risktagningsbefogenheterna och den utvärderas kontinuerligt när marknadsläget förändras. Som säkerhet för elderivatens ansvar användes en limit om åtta miljoner euro. 

Bolagets elderivat har gjorts i skyddssyfte. Realiserade elderivatposter upptas under elanskaffningsutgifter i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19). En ändring i futurernas verkliga värde upptas i balansräkningen.

Bokföring av pensionsutgifter

Bolagets pensionsskydd har ordnats med utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och kostnaderna för redovisningsperioden grundar sig på pensionsförsäkringsbolagets beräkningar. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under upplöpningsåret.

Kalkylmässiga skattefordringar och skatteskulder

Den kalkylmässiga skatteskulden på avskrivningsdifferensen och uppskrivningarna har räknats enligt den gällande skattesatsen. 

Noter till financieringsanalys

Finansieringsanalysen har uppgjorts som en kassaflödesanalys i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar (30.1.2007). Tillgångarna som beskrivs i kassaflödesanalysen omfattar banktillgodohavanden som vid behov kan omvandlas till pengar. Affärsverksamhetens kassaflöde presenteras enligt den indirekta metoden. Avgifter till följd av räntor och övriga finansiella kostnader uppgick till sammanlagt 995 047,13 € (2016: 731 851,24 €).

Noter till resultaträkningen

(tusental euro)

  Koncern Moderbolag
2017 2016 2017 2016
1 Omsättning enligt verksamhetsgren
Energiaffärsverksamhet 45 599 52 834 48 839 55 616
Nätaffärsverksamhet 47 930 41 024 0 0
Övrig försäljning 31 268 1 188 1 869
Sammanlagt 93 559 94 126 50 028 57 485
2 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 574 403 590 547
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 37 745 42 11 11
Övriga intäkter 96 80 91 73
Sammanlagt 38 416 524 691 631
3 Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden 47 244 53 200 39 064 45 449
Förändring av lager 0 53 0 0
47 244 53 253 39 064 45 449
Köpta tjänster 7 394 6 728 621 558
Material och tjänster sammanlagt 54 638 59 981 39 685 46 007
4 Personalkostnader och medelantalet anställda
Medelantal anställda under räkenskapsperioden
Tjänstemän 64 71 45 49
Arbetare 0 13 0 0
Sammanlagt 64 84 45 49
Personalkostnader
Löner och arvoden 3 639 4 697 2 398 2 617
Pensionskostnader 690 819 449 465
Övriga lönebikostnader 46 159 29 106
Sammanlagt 4 376 5 675 2 876 3 188
Till ledningen utbetalda löner och arvoden
Verkställande direktörer 306 296
Styrelsemedlemmar 111 91 111 91
Förvaltningsrådsmedlemmar 26 29 26 29
5 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar på immateriella rättigheter 991 941 524 525
Avskrivningar på goodwill 1 216 1 216 0 0
Avskrivningar på utgifter med lång verkningstid 28 30 8 9
Avskrivningar på byggnader och konstruktioner 294 312 191 207
Avskrivningar på överförings- och distributionsnät 7 995 8 744 0 0
Avskrivningar på maskiner och inventarier 181 342 83 152
Sammanlagt 10 706 11 584 806 894
Arvoden till revisorn
Revisionsarvoden 34 18 25 14
Övriga tjänster 0 2 0 2
Sammanlagt 34 20 25 16
6 Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
Kyvera Oy:s utträde ur koncernen 0 2 930
Kyvera Oy:s aktieutbyte  0 4 211 0 4 211
Utdelningsintäkter
  Från företag i samma koncern 29 355 3 570
  Från intresseföretag 65 165
  Utdelningsintäkter från övriga 564 212 564 212
Utdelningsintäkter sammanlagt 564 212 29 984 3 947
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
  Från övriga 75 78 66 78
  Från företag i samma koncern     31 11
75 78 98 89
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
  Till företag i samma koncern 45 2
  Till övriga 1 797 1 261 958 727
Räntekostnader sammanlagt 1 797 1 261 1 004 729
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -1 158 6 170 29 078 7 518
7 Bokslutsdispositioner
Differens mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar
  Immateriella rättigheter 87 100
  Övriga utgifter med lång verkningstid 9 9
  Byggnader och konstruktioner 36 26
 Maskiner och inventarier 9 3
Sammanlagt 141 138
Koncernbidrag 0 7 000
Bokslutsdispositioner sammanlagt 141 7 138
8 Inkomstskatter
Inkomstskatter på koncernbidrag 0 -1 400
Inkomstskatter på egentlig verksamhet -4 605 -2 309 -135 -763
Förändring av kalkylerad skatteskuld/skattefordran -3 579 -919    
Sammanlagt -8 184 -3 228 -135 -2 163

Noter till balansräkningen

Specifikation av bestående aktiva


Koncern Moderbolag
2017 2016 2017 2016
10 Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
  Anskaffningsutgift 1.1. 11 930 11 639 4 400 4 072
  Ökningar 896 511 70 328
  Miskningar 0 -220 0 0
  Anskaffningsutgift 31.12. 12 826 11 930 4 470 4 400
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -9 320 -8 560 -3 069 -2 544
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0 177 0 0
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -991 -936 -524 -525
  Bokföringsvärde 31.12. 2 515 2 610 877 1 331
Affärsvärde
  Anskaffningsutgift 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
  Anskaffningsutgift 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -23 925 -22 709 -7 196 -7 196
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 216 -1 216 0 0
  Bokföringsvärde 31.12. 6 385 7 601 0 0
Övriga utgifter med lång verkningstid
  Anskaffningsutgift 1.1. 528 527 140 140
  Ökningar 0 1 0 1
  Anskaffningsutgift 31.12. 528 528 140 140
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -206 -177 -92 -82
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -28 -30 -8 -9
  Bokföringsvärde 31.12. 294 322 41 49
Immateriella tillgångar totalt
  Anskaffningsutgift 1.1. 43 984 43 692 11 736 11 408
  Ökningar 896 511 70 328
  Minskningar 0 -220 0 0
  Anskaffningsutgift 31.12. 44 881 43 984 11 807 11 736
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -33 451 -31 446 -10 357 -9 822
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0 177 0 0
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -2 236 -2 182 -532 -534
  Bokföringsvärde 31.12. 9 194 10 533 918 1 380
11 Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
  Anskaffningsutgift 1.1. 839 783 272 771
  Ökningar 1 55 0 0
  Miskningar 0 0 0 -498
  Uppskrivningar 1.1. 113 113 34 34
  Bokföringsvärde 31.12. 953 952 307 307
Byggnader och konstruktioner
  Anskaffningsutgift 1.1. 7 533 7 467 5 254 5 168
  Ökningar 0 86 0 86
  Minskningar -14 -20 0 0
  Anskaffningsutgift 31.12. 7 518 7 533 5 254 5 254
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 520 -4 263 -2 723 -2 516
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 14 3 0 0
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -245 -260 -191 -207
  Bokföringsvärde 31.12. 2 767 3 012 2 340 2 531
Överförings- och distributionsnät
  Anskaffningsutgift 1.1. 210 618 192 019 0 0
  Ökningar 15 576 19 554 0 0
  Minskningar -32 207 -956 0 0
  Anskaffningsutgift 31.12. 193 986 210 618 0 0
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -87 165 -79 177 0 0
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 19 524 956 0 0
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 057 -8 944 0 0
  Bokföringsvärde 31.12. 118 288 123 452 0 0
Maskiner och inventarier
  Anskaffningsutgift 1.1. 5 088 9 833 1 717 1 580
  Ökningar 144 680 48 210
  Minskningar -822 -5 425 -807 -73
  Anskaffningsutgift 31.12. 4 409 5 088 958 1 717
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 551 -8 062 -1 396 -1 275
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 678 3 747 675 32
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -169 -236 -83 -152
  Bokföringsvärde 31.12. 367 537 154 321
Förskott och pågående nyanläggningar
  Anskaffningsutgift 1.1. 2 868 2 025 0 204
  Ökningar 233 1 148 0 0
  Minskningar -1 213 -305 0 -204
  Bokföringsvärde 31.12. 1 888 2 868 0 0
Materiella tillgångar totalt
  Anskaffningsutgift 1.1. 226 944 212 126 7 244 7 723
  Ökningar 15 954 21 524 48 296
  Minskningar -34 257 -6 706 -807 -775
  Anskaffningsutgift 31.12. 208 641 226 944 6 485 7 244
  Ackumulerade avskrivningar 1.1. -96 237 -91 503 -4 119 -3 791
  Ackumulerade avskrivningar på minskningar 20 216 4 706 675 32
  Räkenskapsperiodens avskrivningar -8 470 -9 441 -274 -359
  Uppskrivningar 113 113 34 34
  Bokföringsvärde 31.12. 124 263 130 820 2 800 3 159
12 Placeringar
Aktier i företag i samma koncern
  Anskaffningsutgift 1.1. 7 707 8 902
  Minskningar -1 215 -1 196
  Bokföringsvärde 31.12. 6 492 7 707
Aktier i ägarintresseföretag
  Anskaffningsutgift 1.1. 65 240 59 536 65 100 59 361
  Ökningar 2 046 12 126 1 498 11 427
  Minskningar -313 -6 422 -493 -5 687
  Bokföringsvärde 31.12. 66 973 65 240 66 105 65 100
Övriga aktier och andelar
  Anskaffningsutgift 1.1. 10 846 10 846 10 846 10 846
  Bokföringsvärde 31.12. 10 846 10 846 10 846 10 846
Placeringar totalt
  Anskaffningsutgift 1.1. 76 086 70 382 83 653 79 109
  Ökningar 2 046 12 126 1 498 11 427
  Minskningar -313 -6 422 -1 708 -6 883
  Bokföringsvärde 31.12. 77 819 76 086 83 442 83 653
Innehav i andra företag
Ägarandel Ägarandel Ägarandel Ägarandel
% % % %
Koncernföretag
  Kymmenedalens Elnät Ab, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Ägarintresseföretag
  Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
  Kymppivoima Oy, Helsingfors 31,9 31,2  31,9 31,2
  Kymppivoima Hankinta Oy, Helsingfors 25,0 25,0 25,0 25,0
  Kymppivoima Hydro Oy, Helsingfors 20,1 20,1 20,1 20,1
  Elvera Oy, St. Michel 20,5 20,5 20,5 20,5
  Kaakon Alueverkko Oy, Frederikshamn 50,0 50,0
13 Fordringar
Fordringar av företag i samma koncern
  Kundfordringar 286 310
  Övriga kortfristiga fordringar 0 10 405
  Sammanlagt 286 10 716
   
Fordringar av ägarintresseföretag
  Kundfordringar 20 105 14 105
  Sammanlagt 20 105 14 105
Övriga fordringar
  Erhållna förskott 161 196 161 196
   
Väsentliga poster i resultatregleringarna
  Ränteperiodiseringar 1 1 1 1
  Periodisering av personalkostnader 45 90 30 55
  Inkomstskatter 1 328 1 285 1 328 280
  Kaakon Alueverkko Oy 0 358 0 0
  Övriga 134 96 128 83
Resultatregleringar sammanlagt 1 509 1 830 1 487 419
 
14 Eget kapital
  Bundet eget kapital
  Aktiekapital 1.1. 230 230 230 230
  Aktiekapital 31.12. 230 230 230 230
   
  Överkursfond 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
  Överkursfond 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   
  Reservfond 1.1. 284 284 284 284
  Reservfond 31.12. 284 284 284 284
  Bundet eget kapital sammanlagt 19 529 19 529 19 529 19 529
  Fritt eget kapital    
  Dispositionsfond 1.1. 45 316 32 920 45 316 32 920
  Förvärv av egna aktier -71 310 0 -71 310 0
  Avsättning till dispositionsfond 5 842 12 396 5 842 12 396
  Dispositionsfond 31.12. -20 152 45 316 -20 152 45 316
  Vinst från föregående räkenskapsperioder 26 596 33 629 16 842 23 396
  Avsättning till dispositionsfond -5 842 -12 396 -5 842 -12 396
  Utdelning -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
9 754 10 233 0 0
  Räkenskapsperiodens vinst 44 351 16 363 30 538 16 842
  Fritt eget kapital sammanlagt 33 953 71 912 10 386 62 158
  Eget kapital sammanlagt 53 482 91 441 29 915 81 687
  Den andel av koncernens avskrivningsdifferens som upptagits under eget kapital 20 396 568,36 €.
Kalkyl över moderbolagets fria egna kapital 31.12.
  Dispositionsfond -20 152 45 316
  Räkenskapsperiodens vinst 30 538 16 842
  Samanlagt 10 386 62 158
15 Ackumulerade bokslutsdipositioner
Ackumulerade bokslutsdispositioner i moderbolaget består av ackumulerad avskrivningsdifferens.
16 Långfristigt främmande kapital
Skulder som förfaller om fem år eller senare
  Lån från kreditinstitut 0 6 240 0 0
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 1 875 0 1 875
  Sammanlagt 0 8 115 0 1 875
17 Kortfristigt främmande kapital
Skulder till företag i samma koncern  
  Övriga skulder 15 422 0
  Sammanlagt 15 422 0
Skulder till intresseföretag
  Skulder till leverantörer 2 797 3 458 1 265 2 386
  Sammanlagt 2 797 3 458 1 265 2 386
Väsentliga poster i resultatregleringarna
  Periodisering av försäljning 37 38 14 16
  Periodisering av personalkostnader 779 935 493 624
  Räntor på lån 146 100 59 53
  Säkring av köp 85 86 85 86
  Inkomstskatter 3 314 0 0 0
  Övriga 437 27 12 29
  Sammanlagt 4 797 1 186 663 808

Övriga noter


Koncern Moderbolag
2017 2016 2017 2016
18 Ställda säkerheter
Skulder för vilka egendom ställts som säkerhet och säkerheternas värde
  Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter 0 6 563 0 6 563
  Lån från kreditinstitut 2 472 77 578 2 472 30 300
  Företagsinteckningar som säkerhet 28 000 85 000 18 000 28 000
                     
Bolagets gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 45 miljoner euro, av vilken summa 27 miljoner euro innehas av bolaget och 18 miljoner av penninginstitut. Koncernens gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 115 miljoner euro, av vilken summa 87 miljoner euro innehas av koncernen och 28 miljoner av penninginstitut.
                     
Övriga för egen del ställda säkerheter
  Säkerheter för hyresbetalning 137 137 139 137
  Övriga säkerheter 9 9 9 9
För företag i samma koncern ställda säkerheter
  Borgenbelopp totalt 0 15 000
  Lånekapital 0 9 706
För andra ställda säkerheter
  Maximala borgensförbindelser 5 514 7 070 5 514 7 070
19 Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
Räntederivat / Beskrivningar av säkringarna Koncern Moderbolag
2017 2017
Ränteswapavtal 1, skyddar ett enskilt lån 14 167 14 167
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 22.5.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -120 -120
Ränteswapavtal 2, skyddar ett enskilt lån 13 000 13 000
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 20.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -157 -157
Ränteswapavtal 3, skyddar låneportföljen 10 000 10 000
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 20.10.2025
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -286 -286
Ränteswapavtal 4, skyddar ett enskilt lån 19 144
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 2.6.2022
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -376
Ränteswapavtal 5, skyddar låneportföljen 5 000
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 20.10.2023
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -141
Ränteswapavtal 6, skyddar leasingsansvaret 20 000
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet 31.12.
  Avtalets förfallodag 24.4.2029
  Rörlig ränta har ändrats till fast ränta
Derivatavtalets verkliga värde -54
Koncern Moderbolag
2017 2016 2017 2016
Elderivat, sammanlagt
  Avtalens nominella värde 30 754 31 076 30 754 31 076
  Avtalens verkliga värde 342 -480 342 -480
  Upphandlat, GWh 1 316 1 277 1 316 1 277
  Sålt, GWh 247 250 247 250
I förvärven av elderivat 2017 ingår 229 GWh eloptioner som förvärvats från OTC-marknaden. Premierna som har betalats för avtalen uppgår till sammanlagt 148 305,60 euro, av vilket 129 110,40 euro har inte kostnadsfört. Eloptionerna förfaller 2018−2020, medan de övriga elderivatavtalen förfaller 2018–2021. 

Ansvar för återbetalning av mervärdesskatt på fastighetsinvesteringar

Bolagen är skyldiga att justera momsavdragen på fastighetsinvesteringar som färdigställts 2009–2016 om den skattepliktiga användningen av fastigheterna ändras under justeringsperioden. Koncernens belopp av ansvaret uppgår till 223 823,70 euroa och det sista justeringsåret är 2025. Bolagets belopp av ansvaret uppgår till 207 657,01 euro och det sista justeringsåret är 2025.

Övriga ansvarsförbindelser

Moderbolaget har långfristiga hyreskontrakt på 6 respektive 13 år för sina lokaler. Hyresperioderna inleddes 1.5.2015 och de kan första gången sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader 30.4.2021 och 31.12.2027. Månadshyrorna uppgår till 20 710,57 och 16 865,31 euro. Bolagets hyresansvar för detta kontrakt uppgår i bokslutet 31.12.2017 till sammanlagt 2 490 989,52 euro. 
Koncern Moderbolag
2017 2016 2017 2016
 
Betalas följande räkenskapsperiod 320 342 320 342
Betalas senare 2 171 2 495 2 171 2 495
Sammanlagt 2 491 2 837 2 491 2 837
20 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som avviker från det sedvanliga har förekommit med närstående.
Till personer i koncernens närmaste krets har inte beviljats lån och för deras räkning har inte beviljats garantier eller andra säkerheter.
21 Noter till inkomstskatterna
Kalkylmässiga skatteskulder
  På avskrivningsdifferens 32 60
  På uppskrivning 7 7
Kalkylmässiga skatteskulder sammanlagt 39 67
Moderbolagets kalkylmässiga skatter har inte redovisats i bokföringen.
Koncernens kalkylmässiga skatteskulder och skattefordringar
Kalkylmässiga skattefordringar 
  På interna bidrag 2 969 3 095
Kalkylmässiga skatteskulder
  På resultatregleringarna 8 698 5 099
  På periodiseringsdifferenser och tillfälliga differens 23 23
  Sammanlagt 8 720 5 122