Särredovisning av elaffärsverksamheterna

De i elmarknadslagen avsedda särredovisade elaffärsverksamheterna som bedrivs i koncernen Kymmenedalens El är elnätsverksamhet och elförsäljning. Elnätsverksamhet bedrivs av Kymmenedalens Elnät Ab, vars bokslut innehåller uppgifterna för nätverksamheten. Nätverksamhetens resultaträkning och balansräkning har inte upptagits i noterna för koncernbokslutet. Elförsäljningsverksamheten bedrivs av moderbolaget Kymmenedalens El Ab. 

Elförsäljningens resultaträkning och balansräkning

Elförsäljningens resultaträkning och balansräkning motsvarar resultaträkningen och balansräkningen för enheten Energitjänster. Intäkter och kostnader och tillgångs- och kapitalposter som direkt kan hänföras till elförsäljningen har hänförts till enheten Energitjänster. Transaktioner mellan koncernen och affärsverksamheterna har behandlats genom avtalsenliga interna debiteringar.

Fördelningen av anläggningstillgångarna till affärsverksamheterna har preciserats och värdena på bestående aktiva har justerats. Även uppgifterna för jämförelseåret har justerats. Effekten av justeringen är oväsentlig.

Beräkningsgrunder för planenliga avskrivningar

Planenliga avskrivningar har beräknats som linjära avskrivningar med anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid som grund.

Avskrivningstiderna är följande:
Immateriella rättigheter
  Adb-program 3−5   år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10   år
Maskiner och inventarier 5−10   år