Resultaträkning för elförsäljningen

Resultaträkning för elförsäljningen

1.1–31.12.2017

(tusental euro)

2017 2016
Omsättning 48 839 55 616
Material och tjänster
  Material, förnödenheter och varor      
    Inköp under räkenskapsperioden -39 055 -45 436
    Externa tjänster -621 -39 676 -558 -45 994
Personalkostnader
  Löner och arvoden -1 296 -1 373
  Lönebikostnader
    Pensionskostnader -233 -251
    Övriga lönebikostnader -25 -1 554 -57 -1 681
Avskrivningar och nedskrivningar
  Planenliga avskrivningar
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -416 -416 -410 -410
Övriga rörelsekostnader
  Hyreskostnader -15 -16
  Interna kostnader -1 773 -1 860
  Andra övriga rörelsekostnader -2 013 -3 801 -1 395 -3 271
Rörelsevinst 3 392 4 260
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
  Från övriga 563 311
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
  Från övriga 0 0
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
  Till övriga -801 -237 -712 -401
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  3 155 3 860
Bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens
    På övriga nyttigheter bland bestående aktiva 84 88
  Koncernbidrag 0 84 7 000 7 088
Inkomstskatter -648 -2 189
Räkenskapsperiodens vinst 2 591 8 758