Balansräkning för elförsäljningen

Balansräkning för elförsäljningen 31.12.2017

(tusental euro)

AKTIVA 2017 2016
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
  Övriga immateriella nyttigheter 642 1 005
Materiella tillgångar
  Övriga materiella nyttigheter 2 4
  Förskott och pågående nyanläggningar 0 2 0 4
Placeringar 70 038 69 033
Rörliga aktiva    
Fordringar
  Långfristiga fordringar
    Interna räntefria fordringar 0 666
    Övriga fordringar 2 459 0
  Kortfristiga fordringar
    Kundfordringar från företag i samma koncern 286 285
    Kundfordringar 10 168 11 572
    Övriga fordringar 153 196
    Resultatregleringar 56 10 663 38 12 091
83 804 82 799
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 100 100
Övriga fonder -20 301 31 691
Räkenskapsperiodens vinst 2 591 -17 610 8 758 40 549
Ackumulerade bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens 163 247
Främmande kapital
Långfristigt
Långfristigt räntebelagt främmande kapital
  Övriga skulder till företag inom samma koncern
  Övriga skulder 33 305 33 305 31 699 31 699
Långfristigt räntefritt främmande kapital
  Övrigt internt räntefritt främmande kapital 59 159 0
Kortfristigt
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 
  Övriga skulder 4 111 4 111 5 164 5 164
Kortfristigt räntefritt främmande kapital
  Skulder till leverantörer  3 152 3 376
  Resultatregleringar  477 426
  Övriga skulder 1 046 4 676 1 339 5 141
83 804 82 799