Förvaltningsrådets utlåtande

Förvaltningsrådet har vid sitt möte i dag behandlat Kymmenedalens El Ab:s bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.1−31.12.2017. Förvaltningsrådet förordar att bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställs och att de utdelningsbara vinstmedlen används i enlighet med styrelsens förslag.

Kouvola den 21 mars 2018

För förvaltningsrådet

Markus Kalliokivi
ordförande i förvaltningsrådet