Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

1.1–31.12.2017

(tusental euro)

2017 2016
Omsättning 47 962 41 205
Tillverkning för eget bruk 1 41
Övriga rörelseintäkter 37 836 75
Material och tjänster -16 959 -16 066
Personalkostnader -1 500 -1 586
Avskrivningar och nedskrivningar -10 533 -11 225
Övriga rörelsekostnader -5 995 -4 139
Rörelsevinst 50 812 8 305
Finansiella intäkter och kostnader -816 -542
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 49 996 7 763
Bokslutsdispositioner -18 134 -7 000
Inkomstskatter -4 470 -147
Räkenskapsperiodens vinst 27 392 616