Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning 31.12.2017

(tusental euro)

AKTIVA  2017 2016
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 1 638 1 279
  Goodwill 6 385 7 601
  Övriga utgifter med lång verkningstid 254 8 277 275 9 155
   
Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 646 645
  Byggnader och konstruktioner 427 481
  Överförings- och distributionsnät 133 862 139 659
  Maskiner och inventarier 214 217
  Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar 1 888 137 037 2 868 143 870
   
Placeringar
  Andelar i intresseföretag 3 3
Fordringar
Kortfristiga
  Kundfordringar 15 896 14 902
  Fordringar hos företag inom samma koncern 15 422 0
  Resultatregleringar 22 31 341 1 411 16 313
Kassa och bank 930   209
  177 588   169 550
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 8 8
Fond för inbetalt fritt eget kapital 6 484 7 699
Balanserad vinst -27 000 1 739
Räkenskapsperiodens vinst 27 392 6 884 616 10 062
   
Ackumulerade bokslutsdispositioner
  Avskrivningsdifferens 43 329 25 195
Främmande kapital
Långfristigt
  Skulder till kreditinstitut 41 833 38 513
  Övriga skulder 67 558 109 391 66 050 104 563
Kortfristig
  Skulder till kreditinstitut 4 111 8 765
  Erhållna förskott 133 154
  Skulder till leverantörer 3 423 3 494
  Skulder till företag inom samma koncern 286 10 728
  Övriga skulder 5 898 6 211
  Resultatregleringar 4 134 17 984 378 29 730
177 588   169 550