Affärsverksamhet Energi

Under översiktsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 28,6 (20,1) miljoner euro och rörelsevinsten till 0,6 (2,2) miljoner euro. Omsättningen har ökat väsentligt jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till ökningen är en ändring i bokföringssättet av omsättningen för produktionen, vars inverkan på omsättningen under översiktsperioden är cirka 8,3 miljoner euro. Ändringen i bokföringssättet har inte någon inverkan på KSOY:s resultat. Rörelsevinsten försvagades av ungefär en miljon euro till följd av att man avstod från kraftverket i Seinäjoki. Antalet anställda var i medeltal 28 (28).

Elförsäljningen ökade med 4,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till ökningen var den långa kalla perioden som började under den andra hälften av februari, vilken ledde till en avsevärt ökad efterfrågan på el. Elförsäljningen under översiktsperioden var 470 (450) GWh, av den producerades 41,5 (44,3) procent med egna produktionsandelar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 195 (199) GWh.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 27 procent jämfört med början av året 2017. Till ändringen bidrog höjningen av bränslepriserna och en tydlig ökning av priset på utsläppsrätterna, ökad efterfrågan samt en försämring av vattenläget.  Medelpriset under perioden var 41,5 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 7 (7) procent högre än det allmänna systempriset på börsen. 

Intresset för solelsystem bland konsumenterna och företagen fortsätter att växa, vilket även återspeglas i försäljningen av Kymmenedalens El:s solelsystem.