Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under översiktsperioden uppgick till 20,4 (17,7) miljoner euro och rörelsevinsten var 8,5 (43,5) miljoner euro. Under jämförelseperioden var inverkan av leasingarrangemanget för elöverföringsnätet på rörelsevinsten 37,7 miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 19 (20).

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 575 (541) miljoner kilowattimmar, vilket är 6,3 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningar ökade litet när antalet nya anslutningsavtal var 59 (53) stycken.

Väderförhållandena var mycket gynnsamma under årets första tertial och kunderna hade rekordartat få avbrott. Under perioden 1.1–30.4.2018 hade kunderna i medeltal 0,25 (0,63) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,12 (0,35) timmar. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnäten som har pågått redan i flera år avspeglas i avbrottssiffrorna.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets vädertålighet uppgår till cirka 15 miljoner euro 2018. Av denna summa riktas 11 miljoner euro till distributionsnätet, 3 miljoner euro till kraftledningar och elstationer och 1 miljoner euro till övriga objekt. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar cirka 70 kilometer och kablingsgraden ökar till 20 procent. Planerna har blivit färdiga under det första tertialet och byggandet har kommit i gång enligt tidtabellen.

Elvera Oy svarade för nätbolagets störningsutredningar och för en betydande andel av nätbyggandet i enlighet med årskontraktet.

Det skattebelagda överföringspriset höjdes med i genomsnitt 8 procent från och med början av året och grunderna för bestämmande av anslutningsavgifterna förenklades genom att slå samman zonerna 2 och 3.