Koncernresultaträkning

tusen euro  1.1–30.4.2018  1.1–30.4.2017  1.1–31.12.2017
Omsättning 47 678  36 491  93 559 
Tillverkning för eget bruk  1
Övriga rörelseintäkter 185  37 949  38 416 
Andel av intresseföretagens resultat –3   –113  794
Material och tjänster –31 010   –21 636  –54 638
Personalkostnader –1 363   –1 539  –4 376
Avskrivningar och nedskrivningar –3 570   –3 787  –10 706
Övriga rörelsekostnader –2 597   –2 224  –9 357
Rörelsevinst 9 321   45 141  53 693
Finansiella intäkter och kostnader –445   –518  –1 158
Vinst före bokslutsdispositioner och skatt 8 875   44 624  52 535
Inkomstskatt –1 733   –8 905  –4 605
Kalkylerade skatt –42   -42 –3 579 

Räkenskapsperiodens vinst

7 100   35 676  44 351

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.