Koncernbalansräkning

tusen euro  30.4.2018 30.4.2017  31.12.2017 
 AKTIVA      
Bestående aktiva       
  Immateriella tillgångar   9 197  10 020  9 194
  Materiella tillgångar 124 900   119 247  124 263
  Placeringar 77 920   75 973  77 819
Rörliga aktiva       
  Uppskjuten skattefordran  3 073   3 053  3 115
  Finansieringstillgångar  56 829   99 400  52 467
Sammanlagt 271 918  307 693  266 858
       
PASSIVA      
Eget kapital      
  Aktiekapital  230 230  230 
  Övrigt eget kapital   52 054  126 888  53 252
Främmande kapital       
  Uppskjuten skatteskuld   8 720  5 122  8 720
  Långfristigt lån  108 266   72 000  110 139
  Anslutningsavgifter  67 838   66 352  67 556
  Kortfristig främmande kapital  34 810   37 102  26 961
Sammanlagt  271 918   307 693  266 858

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.