Affärsveksamheten Energi

Under översiktsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 47,3 (31,9) miljoner euro och rörelsevinsten till 0,7 (1,4) miljoner euro. Rörelsevinsten försvagades av ungefär en miljon euro till följd av att man avstod från kraftverket i Seinäjoki. Omsättningen har ökat väsentligt jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till ökningen är en ändring i bokföringssättet av omsättningen för produktionen, vars inverkan på omsättningen under översiktsperioden är cirka 15 miljoner euro. Ändringen i bokföringssättet har inte någon inverkan på KSOY:s resultat. Antalet anställda var i medeltal 30 (29).

Elförsäljningen ökade med 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till ökningen var den långa kalla perioden som började under den andra hälften av februari, vilken ledde till en avsevärt ökad efterfrågan på el. Elförsäljningen under översiktsperioden var 734 (708) GWh, av den producerades 45 (44) procent med egna produktionsandelar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 330 (312) GWh.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period året innan. Priset under översiktsperioden var på den högsta nivån på sju år. Till ändringen bidrog i synnerhet en snabb försämring av vattenläget samt en stark uppgång av bränslepriserna och tydlig ökning av priset på utsläppsrätterna. Medelpriset under perioden var 45 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 7 (14) procent högre än det allmänna systempriset på börsen. Under början av året har priserna på elderivat ökat tydligt snabbare än konsumentpriserna vilket leder till att affärsverksamheten elnäts resultatprognos för slutet av året försämras litet.

Intresset för solelsystem ökade avsevärt också under denna översiktsperiod och försäljningen av solelsystem mångdubblades jämfört med föregående översiktsperiod.